Använda paletterna

Updated 2 months ago

  Översikt

  Musiksymboler och text kan läggas till i ditt partitur via Palettpanelen. MuseScore har en uppsättning paletter som är indelade i kategorier—som Tonarter och Artikuleringar osv. Ett antal grundläggande paletter är synliga som standard, men mer avancerade eller specialistpaletter kan också visas vid behov.

  Du kan lägga till, ta bort, redigera och flytta runt objekt i paletterna, och även skapa och anpassa dina egna paletter.

  Det här kapitlet visar dig hur du visar paletter, söker efter objekt, och hur du lägger till palettsymboler i ditt partitur. Anpassning av palettområdet diskuteras senare i Paletter (Anpassning).

  Kom åt palettpanelen

  Palettpanelen visas normalt i ett fält till vänster i huvudfönstret. Tre flikar visas överst i fältet: Paletter, Instrument och Egenskaper. Om en av de andra flikarna nu visas i fältet, klicka på fliken Paletter för att istället visa paletterna.

  Paletter

  Du kan öppna och stänga Palettpanelen genom att använda Visa→Paletter eller kortkommandot F9. Om alla paneler i fältet stängs kommer fältet självt också stängas, vilket ger mer utrymme för att visa partituret.

  Som de flesta andra paneler i MuseScore kan Paletter också dockas ur för att fungera som ett separat fönster.

  Lägga till palettobjekt i ditt partitur

  För att lägga till ett palettobjekt i ditt partitur, öppna först relevant palett, om den inte redan är öppen, genom att klicka på dess titel eller pilikonen till vänster. Objekten i den paletten kommer att visas i ett rutnät.

  Lägg till palettelement (animerad bild)

  Generellt gäller att för att lägga till palettobjekt i ditt partitur kan du antingen markera destinationselement i partituret och sedan klicka på palettobjektet, eller dra objektet från paletten till ett destinationselement. Se avsnittet om att söka och navigera nedanför för information om hur du lägger till palettobjekt via tangentbordet.

  Objekt tillagda på individuella partiturelement

  Många palettobjekt—till exempel artikuleringar, dynamik, och annan text—kan läggas till på enstaka noter, pauser, eller andra partiturelement. När du använder dra-och-släpp, var noga med att du drar palettobjektet till ett specifikt partiturelement, och släpp inte förrän destinationselementet markeras för att indikera att palettobjektet kan läggas till där.

  Det är dock oftast mer effektivt att markera destinationselementen i ditt partitur först och sedan klicka på palettobjektet. Detta är ännu tydligare om du vill använda samma palettobjekt på flera partiturelement, eftersom den här metoden låter dig lägga till palettobjekt till flera partiturelement samtidigt.

  För att lägga till ett palettobjekt till en eller flera partiturelement:

  1. Markera elementen du vill lägga till palettobjektet på (enstaka, list-, eller intervallmarkering)
  2. Klicka på palettobjektet

  Palettobjektet kommer i normala fall att läggas till på varje markerat element. Observera att vid en intervallmarkering kommer objektet, när du klickar på ett palettobjekt som representerar text (inklusive dynamik och tempoangivelser), endast läggas till på det första elementet i intervallet. Systemtext (inklusive tempoangivelser) kommer endast att läggas till på det översta notsystemet; övrig text kommer att läggas till det första markerade elementet i varje markerat notsystem.

  Lägg till objekt på intervall

  Palettobjekt som crescendo/diminuendo, legato-bågar, oktaveringar, och pedalmarkeringar läggs till ett intervall istället för en enstaka not eller paus. Processen för att lägga till dem är densamma:

  1. Markera intervallet med element du vill lägga till palettobjektet på
  2. Klicka på palettobjektet

  Lägg till objekt på hela takter

  Vissa palettobjekt, som taktstreck, taktarter, volta, och dispositionsbrytningar läggs normalt till på en hel takt—eller ett taktintervall—istället för en specifik not eller paus. Processen för att lägga till dessa i partituret är densamma som för andra palettobjekt:

  1. Markera takten eller taktintervallet du vill lägga till palettobjektet på
  2. Klicka på palettobjektet

  Expandera och fäll ihop paletter

  En palett kan öppnas (expanderas) eller stängas (fällas ihop) individuellt genom att klicka på titelfälten eller ikonen till vänster om titeln. Dessutom kan du expandera eller fälla ihop alla paletter samtidigt, eller låta MuseScore stänga paletterna automatiskt. För att komma åt dessa alternativ, klicka på ...-knappen längst upp i palettfönstret för att visa palettmenyn.

  Palettalternativ

  • Enkel-klicka för att öppna en palett: styr huruvida paletter öppnas med enkel- eller dubbelklick
  • Öppna bara en palett i taget: om det bockas för kommer andra paletter, när du öppnar en palett, att stängas automatiskt
  • Fäll ihop alla paletter: stäng alla öppna paletter
  • Expandera alla paletter: öppna alla paletter

  Sök och navigera i paletterna

  Du kan också söka och navigera i paletterna med ditt tangentbord istället för att använda musen.

  För att söka efter palettelement via namn, använd kortkommandot Ctrl+F9 (Mac: Cmd+F9), eller klicka på förstoringsglasikonen längst upp i Palettpanelen.

  Sök i paletter—steg 1

  Detta kommer öppna en sökruta. Medan du skriver i rutan kommer MuseScore att visa matchande palettobjekt.

  Sök i paletter—steg 2

  För att stänga sökrutan, klicka på "X"-ikonen.

  Paletterna är fullt åtkomliga via tangentbord. Sökfunktionaliteten som beskrevs ovanför är en metod som du kan använda för att börja, men du kan också fokusera tangentbordet på Palettpanelen genom att använda Shift+F6 för att flytta fokus till fältet.

  När palettpanelen har fokus kommer tangenterna och att stega runt bland de olika paletterna. Du kan sedan öppna och stänga en palett genom att trycka Enter. För att komma åt element inuti en palett, tryck för att komma åt paletten, sedan och för att stega runt i palettelementen. Tryck Enter för att lägga till elementet på samma sätt som när du klickar på det.

  Kom åt fler palettobjekt

  Vissa paletter innehåller också ytterligare element som inte visas som standard. För att komma åt dessa, klicka på knappen Mer längst ner till höger i paletten.

  Palett—fler objekt

  Du kan lägga till vilka som helst av dessa ytterligare objekt till huvuddelen av paletten genom att bara dra dem dit. För mer information, se Paletter under Anpassning.

  Lägg till fler paletter

  Paletterna som visas som standard är de som de flesta användare oftast behöver. Men MuseScore har ytterligare paletter som du också kan ha användning för.

  För att komma åt dessa extrapaletter:

  • Klicka på knappen Add Palettes överst i Palettpanelen.

   Lägg till paletter

  Detta kommer att visa en lista med paletter som du kan lägga till i din Palettpanel. För att lägga till en palett, klicka på knappen + vid palettnamnet.

  Fler paletter

  Tillagda paletter visas överst i panelen. För att flytta omkring dem behöver du bara dra dem till önskad position.

  Du kan också skapa en tom anpassad palett som kan fyllas senare med ditt egna urval av element.

  Huvudpaletten

  Huvudpaletten är MuseScores fullständiga förråd av musiksymboler; den har också ett alternativt arbetssätt för att skapa egna tonarter och egna taktarter.

  För att visa Huvudpaletten, använd kortkommandot Shift+F9, eller öppna menyn och välj Visa→Huvudpalett.

  master_palette.png

  Fönstret Huvudpalett är indelat i kategorier som matchar namnen på standardpaletterna (oavsett om de visas eller döljs) i Palettpanelen; innehållet i varje delpalett hämtas faktiskt från motsvarande avsnitt av huvudpaletten. Undantaget är kategorin Symboler i huvudpaletten som innehåller objekt som inte finns i Palettpanelen.

  Objekt kan läggas till i partituret från Huvudpaletten på samma sätt som från de mindre paletterna; det är dock, med undantag för att lägga till objekt från Symboler, oftast smidigare att göra det från Palettpanelen.

  Objekt som finns i alla delar av Huvudpalettfönstret, förutom "Symboler", är funktionella i avseendet att de påverkar partituret: ton- och taktarter är två exempel. Objekt från paletten Symboler är dock icke-funktionella—dessa påverkar bara visning.

  Se även kapitlet om Övriga symboler.

  Se även