Ký âm

Updated 1 year ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Notation

Trong chương "Các thao tác cơ bản" bạn đã học cách nhập nốt và tương tác với bảng công cụ. Chương "Ký âm" mô tả chi tiết hơn về các kiểu ký âm khác nhau, bao gồm cả các ký hiệu âm nhạc nâng cao.

Xem thêm "Các mục nâng cao"

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.