Khởi động

Updated 1 year ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Getting started

Chương này sẽ giúp bạn cài đặt và chạy MuseScore trong lần đầu tiên. Nó cũng hướng dẫn bạn cách tạo một bản nhạc mới.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.