Egenskaper för notrad/stämma

Updated 1 month ago

  Översikt

  Varning: Ordet "stämma", när det används i det här kapitlet och i fönstertiteln är i nuläget ett felaktigt bruk av formuleringar i Musescore 4 som kommer att uppdateras (gammal data från Musescore 3). I det här kapitlet betyder ordet Musescore-instrument, men kom ihåg att överallt annars i handboken och Musescore 4 betyder det Stämmor (funktionen för att skapa olika versioner av samma partitur).

  Dialogrutan Egenskaper för notrad/stämma låter dig ändra visningsegenskaperna för en notrad, och egenskaperna för Musescore-instrumentet den tillhör. För att öppna dialogrutan:

  • Högerklicka på antingen en tom yta i en notrad, eller instrumentnamnet, och välj Egenskaper för notrad/stämma....

  Om du klickar på Navigeringspilarna och längst ner till vänster kommer osparade ändringar förloras och ändra till att redigera föregående eller nästa notrad.

  Notradsegenskaper

  Det finns fyra olika notradstyper:

  1a. Standardnotrad I. En notrad med tonhöjder som används för de flesta instrument, förutom instrument med greppband och knäppta strängar.
  1b. Standardnotrad II. En notrad med tonhöjder som innehåller ett instrument med greppband och knäppta strängar, med alternativ för att ange antal strängar och stämning.
  2. Tabulaturnotrad. En notrad som innehåller ett instrument med greppband och knäppta strängar, och visar noter som en serie av bandmarkeringar på strängar. Innehåller också alternativ för att ange antal strängar och stämning.
  3. Slagverksnotrad. En notrad med tonhöjd för slagverksinstrument.

  Notradstyper
  fyra instrument som visas ovanför utgör exempel för respektive fyra notradstyper. Ladda ner detta testpartitur: MS4-1-1 Staffstypes.mscz

  För varje typ finns fördefinierade Mallar att välja mellan i fönstret Avancerade stilegenskaper (Redigera notradstyp)

  Att ersätta ett instrument byter också notradstyper, men kan få orimliga resultat och felaktig uppspelning. Exempel: Ersätt Piano (ett standardnotsystem, typ 1a) med Trumset (slagverksnotrad, typ 3).

  Notradsegenskaper

  Den övre delen av dialogrutan låter dig justera många aspekter för utseendet av en enstaka notrad. Följande alternativ är gemensamma för alla notradstyper:

  Första kolumnen:

  • Stilgrupp: Visa notradstyperna. Typ 1a och typ 1b som Standard, typ 2 som Tabulatur, typ 3 som Slagverk.
  • Linjer: Antal linjer i notraden. För tabulatur är den här siffran i regel antalet strängar i dialogrutan strängdata (med undantag för barockluta, teorb osv. som har fler strängar än notlinjer).
  • Linjeavstånd: Avståndet mellan två notlinjer i aktuell notrad. Behöver sällan ändras. Se hur du ändrar skala för alla notrader i kapitlet Sidlayout - begrepp.
  • Extra avstånd ovanför notad: Ökar eller minskar avståndet mellan markerad notrad och den ovanför i alla system.
   Obs: (1) Den här inställningen verkställs inte på den översta notraden i systemet, vilket styrs av minimalt/maximalt systemavstånd (se Formatering). (2) För att justera avståndet ovanför bara en notradslinje i ett visst system, se Passa in system på en sida: Utfyllnad.
  • Skala:Ändrar storleken på aktuell notrad och alla associerade element med ett procenttal. Se hur du ändrar skala för alla notrader i kapitlet Sidlayout - begrepp.

  Andra kolumnen:

  • Dölj när tomt: Inställning på notradsnivå för att dölja tomma notrader i ett system; se kapitlet Visa notsystem endast när de används
  • Visa klav: Visa/dölj notradens klav.
  • Visa taktart: Visa/dölj notradens taktart(er).
  • Visa taktstreck: Visa/dölj notradens taktstreck.
  • Dölj systemets taktstreck: Visa/dölj taktstrecket längst till vänster i notraden.
  • Slå ihop matchande pauser: Bocka för om du vill att matchande pauser i olika stämmor ska slås ihop istället för att stå separat.

  Tredje kolumnen:

  Avancerade stilegenskaper

  Avancerade egenskaper notrader
  Klicka på Avancerade stilegenskaper… för att öppna fönstret Redigera notradstyp; tillgängliga egenskaper varierar beroende på notradstyp.

  Avancerade stilegenskaper: gemensamma för alla fyra notradstyper

  Första raden: Linjer, Linjeavstånd: duplicerad UI för samma egenskap som nämndes tidigare
  Andra raden: Visa klav, Visa taktart, Visa taktstreck: duplicerad UI för samma egenskap som nämndes tidigare
  Längst ner i fönstret:
  - Utfällbar lista över Mallar
  Om du använder en mall ändras antalet linjer (typ 3 slagverksnotrad), eller så byts hela notradstyper (typ 1a, typ 1b och typ 2). För att använda en mall:
  1. Välj en mall i den utfällbara listan "Mallar";
  2. Tryck < Återställ till mall;
  3. Tryck OK för att godkänna ändringarna och stänga dialogrutan (eller Avbryt för att avbryta åtgärden).

  Avancerade stilegenskaper: inställningar för standard- och slagverksnotrader (Typ 1a, typ 1b och typ 3)

  Tredje raden:

  • Visa tonart, Visa hjälplinjer: Alternativ för att sätta visning av dessa element PÅ eller AV.
  • Skaftlös: Om det kryssas för kommer notradens noter inte ha skaft, krok eller balk.

  Avancerade stilegenskaper: inställningar för standardnotrad (Typ 1a, typ 1b)

  Avancerade stilegenskaper: inställningar för tabulaturnotrad (Typ 2)

  Avancerade notradsegenskaper för tabulaturnotrader

  • Upp-och-ned: Om det inte bockas för kommer den översta tabulaturlinjen visa den högsta strängen, och den nedersta tabulaturlinjen visar den lägsta strängen (vanligast). Om det bockas för kommer den översta tabulaturlinjen visa den lägsta strängen, och den nedersta tabulaturlinjen den högsta strängen (t.ex. luttabulatur av italiensk stil).
  • Förhandsvisning: Ett fönster längst ner visar ett kort urval av ett exempelpartitur som det skulle se ut med nuvarande egenskaper tillämpade.

  Under fliken Bandmarkeringar:
  Bandsmarkeringar
  Bandmarkeringar är de siffror eller bokstäver som används för att visa platsen för noterna på greppbrädan. Följande egenskapsgrupp definierar utseendet för bandmarkeringar:

  • Teckensnitt: Teckensnitt som används för att visa bandmarkeringar. Ett urval av åtta teckensnitt inkluderas, vilka täcker alla nödvändiga symboler i åtta olika stilar—både moderna och historiska.
  • Storlek: Teckenstorlek för bandmarkeringar i typografiska punkter. Inbyggda teckensnitt ser ofta bra ut vid storleken 9-10 pt.
  • Vertikal förskjutning: Musescore försöker placera symboler på ett rimligt sätt, så du behöver i regel inte ändra det här värdet (sätt till 0) för inbyggda teckensnitt. Om teckensnittet har symboler som inte justeras mot baslinjen (eller som på andra sätt inte hanteras korrekt av MuseScore) låter den här egenskapen dig flytta bandmarkeringar uppåt (negativ förskjutning) eller nedåt (positiva förskjutning) för bättre vertikal placering. Värden anges i sp.
  • Markeringar är: Välj mellan att använda nummer (“1”, “2”…) eller bokstäver (“a”, “b”…) för bandmarkeringar. När bokstäver används hoppas “j” över, och “k” används för band 9.
  • Markeringar ritas: Välj mellan att placera bandmärken På linjerna eller Ovanför linjerna.
  • Linjer är: Välj mellan Kontinuerliga (linjer går igenom bandmarkeringar) eller Brutna (ett litet utrymme ges i linjen där bandmarkeringen visas).
  • Visa bakåtbundna bandmarkeringar: Om det inte kryssas för kommer endast den första noten i en serie av överbundna noter att visas. Om det kryssas för kommer alla noter i den överbundna serien att visas.
  • Visa fingersättning i tabulatur: Kryssa i för att tillåta visning av fingersättningssymboler tillämpade från en palett.

  Under fliken Notvärden: egenskaper definierar utseendet för symbolerna som indikerar notvärden
  Tabulaturnoter

  • Teckensnitt: Teckensnittet som används för att rita notvärdessymbolerna. Idag inkluderas fem teckensnitt, vilket täcker alla nödvändiga symboler i fem olika stilar (modern, italiensk tabulatur, fransk tabulatur, fransk barock (huvudlös), fransk barock). Används endast med alternativet Notsymboler.
  • Storlek: Teckenstorlek, i typografiska punkter. Inbyggda teckensnitt ser oftast bra ut vid storleken 15 pt. Används endast med alternativet Notsymboler.
  • Vertikal förskjutning: Gäller endast när Notsymboler väljs (se nedanför). Använd negativ förskjutning för att notvärdessymbolerna ska visas högre upp, positiv förskjutning för att visa dem längre ner.
  • Visas som:
  • Shown as:
   • Inget: Inget notvärde kommer att ritas (som i exemplen ovanför)
   • Notsymboler: Symboler i form av noter kommer att ritas ovanför notraden. När det här alternativet väljs kommer symboler endast att ritas när notvärdet ändras, utan att upprepas (förval) i en sekvens av noter där alla har samma värde.
   • Skaft och balkar: Notskaft och balkar (eller krokar) kommer att ritas. Notvärden indikeras för varje not, och använder samma typografiska mekaniker som en vanlig notrad; alla kommandon på standard-balkpaletten kan användas även för dessa balkar.
  • Upprepa: Om flera noter i följd har samma notvärde kan du ange om och var samma notsymbol ska upprepas. Dvs. Aldrig / Vid nytt system / Vid ny takt / Alltid.
   Obs: Det här alternativet är bara tillgängligt om “Visas som: Notsymboler” väljs (se ovanför).
  • Skaftstil:
   • Bredvid notrad: Skaft ritas som linjer med fast höjd ovanför/nedanför notraden.
   • Genom notrad: Skaft korsar notraden för att nå bandmarkeringarna.
    Obs: Det här alternativet är bara tillgängligt när “Visas som: Skaft och balkar” väljs (se ovanför).
  • Skaftposition:
   • Över: Skaft och balkar ritas ovanför notraden.
   • Under: Skaft och balkar ritas nedanför notraden.
    Obs: Det här alternativet är bara tillgängligt när “Visas som: Skaft och balkar” och “Skaftstil: Bredvid notrad” väljs (se ovanför).
  • Halvnoter: Inga / Som kort skaft / Som streckat skaft.
   Obs: Det här alternativet är bara tillgängligt när “Visas som: Skaft och balkar” och “Skaftstil: Bredvid notrad” väljs (se ovanför).
  • Visa pauser; Styr om notsymboler ska användas för att även indikera pauserna; när de används för pauser kommer notsymboler att visas en aning lägre. Används bara med alternativet Notsymboler.

  Stämegenskaper

  Varning: Formuleringen "stämma" som används i rubriken är missvisande från och med Musescore 4.1.1

  Instrument

  Instrumentets namn visas här. För att ändra instrument,

  Namn

  • Långt instrumentnamn: Namn som visas till vänster om notsystemet i partiturets första system eller avsnitt.
  • Kort instrumentnamn: Namn som visas till vänster om notsystemet i efterföljande system i partituret

  Användbart register

  • Amatör: Noter utanför amatörens register färgas olivgröna/mörkgula i partituret.
  • Professionell: Noter utanför professionella musikers register färgas röda i partituret.

  Obs: För att avaktivera utanför-register-färgning av noter, gå till menyfältet och välj RedigeraInställnignar… (Mac: MuseScoreInställningar…), klicka på fliken “Notinmatning” och bocka ur “Färga noter utanför användbart register.”

  Transponering

  Ange oktav, och uppåt-/nedåtintervall för att säkerställa att transponerade instrument noteras korrekt. Detta utförs automatiskt av programmet för de flesta instrument.

  För transponerade instrument visas ett ytterligare alternativ: "Föredra kors- eller b-förtecken för transponerade tonarter". Det finns tre alternativ:

  • Förval: Låt MuseScore bestämma
  • B-förtecken: Föredra b-förtecken
  • Korsförtecken: Föredra korsförtecken

  Egenskaper för stämma: inställningar för endast knäppta strängar (Typ 1b och typ 2)

  Utöver de som nämnts ovanför har notrader för knäppta stränginstrument med greppband (Typ 1b och typ 2) ett par extra alternativ längst ner i fönstret:

  • Antal strängar: Visar antalet strängar på instrumentet.
  • Redigera strängdata…: Den här knappen öppnar en dialogruta som låter dig ange antal strängar och hur de är stämda. Se Ändra stämning.