Visa notsystem endast när de används

Updated 1 month ago

  Som standard kommer att partitur att visa alla takter i alla notsystem på alla sidor genom hela partituret, oavsett om de alls innehåller noter. Du kan dock vilja att vissa notsystem bara visas när de faktiskt används. Du kanske till och med vill att ett notsystem dyker upp eller försvinner mitt i ett system. MuseScore har ett par kontroller för det här syftet, och detta kapitel beskriver dem.

  För att dölja vissa instrument överallt i ett partitur, använd istället dialogrutan för Instrumentval (kortkommando i), Instrumentpanelen till vänster (en ny funktion i MuseScore 4), och verktygsfältsknappen för Stämmor längst upp.

  Dölj tomt notsystem i ett system (alla takter som ligger samtidigt med det systemet)

  Att dölja tomma notsystem är vanligt förekommande i tryckta ensemble-partitur. När ett notsystem inom ett system (sidlayoutbegrepp) inte innehåller notationer kommer notsystemet (alla takter inom systemet) att döljas.

  Dölj tomma notsystem

  Dölj alla tomma notrader

  För att ställa in aktuellt partitur till att automatiskt dölja notrader i system där notsystemet är tomt:

  1. Kontrollera att inget i ditt partitur är markerat (tryck Esc vid behov).
  2. Gå till Egenskapspanelen.
  3. Klicka på ikonen bredvid Tomma notrader.

  Inställning för tomma notrader i Egenskapspanelen

  Du kan annars aktivera alternativet Dölj tomma notrader i systemen i Format→Stil→Partitur.

  Stilinställning för Dölj tomma notrader

  MuseScore kommer i normala fall att fortsätta att visa alla notsystem i det första systemet, enligt etablerad konvention. Om du vill tvinga MuseScore att dölja tomma notsystem även i det första systemet, avaktivera alternativet Dölj inte tomma notrader i första systemet i dialogrutan. Du kan också bestämma om klamrar ska visas, om exempelvis bara ett instrument i en sektion spelar, via alternativet Visa klamrar vid omfattning av enstaka notrad.

  Exkludera specifika notrader från att döljas

  Den partituromfattande inställningen som beskrivs ovanför påverkar alla notsystem i partituret. Det finns också en individuell inställning för varje notrad (som innehåller en klav) som åsidosätter partiturinställningen:

  1. Högerklicka på en notrad.
  2. Klicka på Egenskaper för notrad/stämma.
  3. I dialogrutan som öppnas välj alternativet Dölj när tomt

  I ett partitur när den partituromfattande inställningen Dölj tomma notrader i systemen är aktiverad:

  • För att ange att en notrad inte ska döljas när den är tom, sätt dess Dölj när tomt-alternativ till Aldrig.
  • Standardbeteende för att dölja behandlar varje notrad för sig själv. För instrument som använder två eller flera notrader (piano, orgel, harpa) kan du vilja att en notrad alltid ska visas, även när den är tom. I till exempel en pianokonserts partiturs solistpassage där endast pianots övre notrad (diskantklav) har noter är det vanligt att visa den nedre notraden (basklav) även när den är tom. För att göra detta, sätt alternativet Dölj när tomt till Instrument för varje notrad. I exemplet i detta stycke, sätt detta alternativ för notraden med basklav.
  • För att ta bort individuell notradsinställning och återgå till att använda den partituromfattande inställningen, sätt dess Dölj när tomt-alternativ till Auto.

  Tillfälliga notrader

  Den partituromfattande inställningen som beskrivs ovanför påverkar alla notrader i ett partitur. Det finns också en individuell inställning för varje notrad (som har en klav) som åsidosätter partiturinställningen:

  1. Högerklicka på en notrad.
  2. Klicka på Egenskaper för notrad/stämmor.
  3. I dialogrutan som öppnas, sätt alternativet Dölj när tomt

  I ett partitur där alla notrader visas överallt (partituromfattande inställning Dölj tomma notrader i systemen är avaktiverad) kan det ändå finnas en eller två speciella notrader som du bara vill visa när de används. Detta kan till exempel vara en solostämma i ett ensemble-partitur, eller en basnotrad i lead-noter. För att sätta en notrad till att döljas när den är tom utan att ange en partituromfattande inställning för att dölja notrader, sätt dess Dölj när tomt-alternativ till Alltid.

  Välj notrad att visa när alla notrader i ett system är tomma

  I ett partitur som innehåller ett system där alla notrader för alla synliga instrument är helt tomma visas den översta notraden som standard. För att ange vilken notrad som ska visas:

  1. Högerklicka på en notrad.
  2. Klicka på Egenskaper för notrad/stämmor.
  3. I dialogrutan som öppnas, aktivera alternativet "Dölj inte om systemet är tomt".

  Inställningen kan vara till nytta när du använder funktionen Musescore-stämmor. Den här inställningen är oberoende av alla andra inställningar för att dölja notrader som vi går igenom i detta kapitel.

  Dölj tom takt

  Bortklippta notrader

  Filmmusik och annan samtida musik använder en notationsstil där individuella takter döljs när de är tomma. Dessa kallas ibland bortklippta partitur.

  Bortklippt notrad

  För att använda stilen på en notrad i MuseScore:

  1. Högerklicka på en notrad.
  2. Välj Egenskaper för notrad/stämmor.
  3. I dialogrutan som öppnas, sätt Dölj när tomt till Alltid.
  4. Aktivera alternativet Bortklipp.

  Alternativet Bortklippt i sig ändrar inte den vertikala dispositionen - notradens vertikala utrymme reserveras i alla system som om den är osynlig.

  Om du vill att alla notrader ska visas i bortklippt stil kan du ersätta steg 3 med den partituromfattande inställningen som beskrivs ovanför. Du kan dock behöva sätta alternativet Bortklippt för varje individuell notrad. Du kan påskynda processen genom att använda pilknapparna i dialogrutan Egenskaper för notrad/stämmor:

  1. Sätt alternativet Bortklippt för den översta notraden.
  2. Tryck på knappen Verkställ.
  3. Tryck på -knappen för att flytta till nästa notrad.
  4. Upprepa steg 1-3 tills du har gått igenom alla notrader.

  Ossia

  En ossia är en speciell typ av bortklippt notrad där en given passage noteras med en liten notrad ovanför den normala notraden, exempelvis för att visa en alternativ tolkning.

  Ossia

  Dessa kan skapas i MuseScore genom en kombination av funktioner:

  1. Lägg till en notrad enligt Lägg till och anpassa notrader.
  2. Markera och ta bort eller justera på annat sätt automatiskt tillagd klammer.
  3. Skriv in önskad notation.
  4. Högerklicka på notraden.
  5. Välj Egenskaper för notrad/stämmor.
  6. I dialogrutan som öppnas, sätt Dölj när tomt till Alltid.
  7. Aktivera alternativen Bortklippt och Liten.
  8. Tryck OK.

  Om du vill höra ossia-takterna spelas upp istället för den normala notraden, markera motsvarande takter på den normala notraden och avbocka inställningen Spela uppEgenskapspanelen. Gör detsamma för ossia-notraden om du hellre vill höra den normala notraden vid uppspelning.

  Beroende på önskat utseende kan du också vilja dölja det inledande eller avslutande taktstrecket för passagen. För att göra detta, välj taktstrecket och tryck V eller avbocka alternativet Synlig i Egenskapspanelen.

  Du kan också vilja minska avståndet mellan ossia och den normala notraden. För att göra detta, använd ett Mellanrum till notraden nedanför från Layoutpaletten.

  Andra osynliga takter

  MuseScore låter dig också göra individuella takter osynliga i en notrad, oavsett om den är tom eller inte.

  För att ange att en takt ska vara osynlig på en given notrad:

  1. Högerklicka på takten.
  2. Välj Taktegenskaper.
  3. Avaktivera kryssrutan Synlig för notraden eller notraderna där du vill att takten ska vara osynlig.

  Obs: du kan inte göra en takt osynlig i alla notrader—den måste vara synlig på åtminstone en notrad.