Dấu hóa bất thường

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Accidentals

  Dấu hóa bất thường có thể được thiết-lập/thay-đổi bằng cách kéo một dấu hóa bất thường từ bảng công cụ Dấu-hóa-bất-thường tới một nốt nhạc trong bản nhạc.

  Bảng công cụ dấu hóa bất thường (Cơ bản)

  Nếu muốn thay đổi cao độ của nốt, bạn có thể chọn nốt và nhấn:

  • : Tăng cao độ của nốt lên nửa cung (các dấu thăng hay dùng).
  • : Giảm cao độ của nốt xuống nửa cung (các dấu giáng hay dùng).
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Tăng cao độ của nốt lên một ốc-ta hay quãng tám.
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Giảm cao độ của nốt xuống một ốc-ta hay quãng tám.
  • J: Thay đổi cách viết trùng âm của một nốt.

  Để đưa một dấu hóa bất thường thành dạng dấu hóa báo trước (nghĩa là dấu hóa để trong ngoặc đơn), bạn hãy kéo dấu ngoặc đơn từ bảng công cụ dấu hóa bất thường lên trên dấu hóa mà bạn muốn (không phải lên trên đầu nốt nha). Để bỏ dấu ngoặc đơn này đi, hãy chọn dấu hóa đó và nhấn Del.

  Nếu sau đó bạn thay đổi cao độ bằng các phím mũi tên, các thiết lập bằng tay này trên dấu hóa bất thường sẽ bị loại bỏ.

  Xác định lại cao độ

  Chức năng trong trình đơn NốtXác định lại cao độ sẽ cố gắng chỉnh lại cho đúng cách ghi các dấu hóa bất thường cho toàn bộ bản nhạc.

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.