Rozvržení a formátování

Aktualizováno před před 6 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Rozvržení a formátování

Dokončil jste svůj notový zápis a chcete jej vytisknout. Chcete ale vylepšit jeho vzhled. Tato stránko příručky popisuje mnoho různých způsobů a to, jak pracují dohromady.

Cesty, jak ovlivnit rozvržení

 • RozvrženíNastavení strany. Mění celková nastavení, jako je velikost strany, jak velká je mezera (jednotka spatium (sp), v části tohoto dialogu nazvané Měřítko), a jak velké jsou okraje strany. Mezera se používá v jiných nastaveních jako jednotka (příklad: 5.0sp), takže změna mezery ovlivní mnoho jiných nastavení.
 • Rozvržení Natáhnout, Stáhnout. Natahuje nebo stahuje vámi vybrané takty.
 • StylUpravit obecný stylStrana. Mění celková nastavení, která ovlivňují, jak blízko si jsou notové osnovy, jak blízko si jsou velké osnovy, jak velký okraj dostanou texty písní atd.
 • StylUpravit obecný styl< Osnova. Stanovuje počet taktů na osnovu, nebo šířku taktů.
 • StylUpravit obecný stylNotový zápis. Ovlivňuje podrobnosti notového zápisu jako například, zda se použijí vícetaktové pomlky, nebo zda se mají skrýt prázdné notové osnovy.
 • StylUpravit obecný stylTakt. Nastavuje napevno odstup mezi takty. Je to klíč k ovlivnění počtu taktů v notové osnově na řádku.
 • Paleta/Zalomení a odstup. Zalomuje notovou osnovu na určitém taktu, stranu na na určité notové osnově, nebo zvětšuje odstup dvou notových osnov.
 • StylUpravit obecný stylVelikosti. Nastavuje proporční velikost malých not a ozdob. Změny zde by byly neobvyklé.

Rozvržení/Nastavení strany

MuseScore_Layout_PageSettings_cs.png

Měřítko/Mezera - Toto je velikost mezery mezi dvěma linkami osnovy. Protože se noty umísťují do tohoto prostoru, určuje se takto i velikost notových hlaviček. Protože jsou noty proporční k notám, má to také vliv na nožičky not, posuvky, klíče atd. Ukazuje se to také jako sp v mnoha dalších nastaveních (příklad: vzdálenost osnov 9.2sp). Takže, když změníte parametr pro mezeru (spatium), dojde k proporční změně u mnoha dalších nastavení. Z toho důvodu se tomu někdy říká měřítko.

Změna měřítka nemusí změnit počet osnov na straně, to pak leží na míře naplnění strany (viz níže). Abyste viděli účinek změn na měřítko, nastavte míru naplnění strany na 100%.

Poznámka: Tento parametr pro měřítko je i v ÚpravyNastaveníNotyMěřítko. Tento nastavuje celková nastavení pro nové dokumenty, ale neovlivňuje stávající notový zápis.

Rozvržení: Natáhnout, Stáhnout

MuseScore_Layout_cs.png

Můžete vybrat takty, a tyto potom rozšířit (Natáhnout), takže se jich na řádek notové osnovy vejde méně, nebo je stlačit, takže se jich na řádek notové osnovy vejde více (Stáhnout).

Styl/Upravit obecný styl/Strana

MuseScore_EditStyle_Page_cs.png

 • Horní a dolní okraj not - Místo před první osnovou nebo po poslední osnově na straně.
 • Vzdálenost osnov - Místo mezi osnovami velké osnovy.
 • Vzdálenost akolády - Místo mezi osnovami víceosnovového nástroje, jako je klavír.
 • Vzdálenost velkých osnov - Místo mezi velkými osnovami.
 • Horní a dolní okraj textu písně - Místo před a po prvním a posledním řádku textu písně.
 • Horní a dolní okraj svislého rámečku - Okraje pro svislý rámeček (například rámeček obsahující název a informace o skladateli).
 • Míra naplnění strany - Pokud je strana plnější než tato hodnota, vzdálenost velkých osnov se přehlíží a vše je nataženo tak, aby to vyplnilo stranu. Jakémukoli natažení zabraňuje nastavení této hodnoty na 100%.
 • Míra naplnění poslední osnovy - Pokud je poslední osnova větší než toto procento z šířky strany, je poslední osnova natažena tak, aby vyplnila šířku strany.

Procenta v těchto prahových hodnotách se vztahují k úplné výšce nebo šířce strany. Míra naplnění strany 70% tedy znamená, že vše je na straně nataženo, když je tato strana naplněna z více než 70%.

Styl/Upravit obecný styl/Osnova

MuseScore_EditStyle_System_cs.png

Styl/Upravit obecný styl/Notový zápis

MuseScore_EditStyle_Score_cs.png
Zde můžete dosáhnout vytvoření vícetaktových pomlk a skrýt prázdné osnovy. To může mít velký účinek na velikost vašeho notového zápisu.

Styl/Upravit obecný styl/Takt

MuseScore_EditStyle_Measure_cs.png
Nastavuje rozdělení místa uvnitř taktu a jeho okraje. Odstupy taktů jsou klíčem pro ovládání počtu taktů na řádek. Změna dalších nastavení by byla neobvyklá.

Paleta/Zalomení a odstup

Paleta se značkami pro zalomení a odstup

Pomocí této palety můžete vynutit zalomení strany nebo řádků. Někteří lidé toto dělají jako první a jiní si to nechávají až na konec, až když změnili celková nastavení.

Pro zalomení strany nebo řádku přetáhněte odpovídající symbol na takt, který má být na straně nebo v řádku poslední. Když chcte mít vždy stejný počet taktů na řádku, vyberte je a použijte PluginsBreak every X measures. Pokud některé takty končí v řádku osamoceně, zmenšete měřítko nebo použijte RozvrženíNatáhnout, Stáhnout.

Podívejte se také na Zalomení a odstup .

Styl/Upravit obecný styl/Velikosti

MuseScore_EditStyle_Sizes_cs.png
Nastaví proporce malých not a ozdob. Změna tohoto by byla neobvyklá.

Podívejte se také na