Směšovač

Aktualizováno před před 9 měsíci

  Směšovač umožní změnit zvuky nástrojů, upravit hlasitost a pravolevé vyvážení a provést další úpravy přehrávání pro každou každou notovou osnovu.

  Otevření směšovače

  Pro zobrazení nebo skrytí směšovače použijte jedno z následujícího:

  • Stiskněte F10 (macOS: Fn+F10).
  • V hlavní nabídce vyberte PohledSměšovač.

  Směšovač je rozdělen do oblasti podrobností nahoře a oblast stop dole.

  Panel směšovače

  Oblast stop

  Oblast stop je dole a zobrazuje hlavní hlasitost stejně jako řadu stop. Zobrazení oblasti stop umožňuje nastavit hlasitost nástrojů používaných notovými osnovami.

  MuseScore vytvoří jednu „stopu partu“ pro každou notovou osnovu v notovém zápisu. Tyto stopy partů lze dále rozdělit na „kanálové stopy“ odpovídající různým zvukům používaným v notové osnově. Zatímco mnohé notové osnovy potřebuje pouze jednokanálovou stopu, jiné vyžadují více kanálů, aby mohl nástroj hrát více než jeden zvuk (např. housle, které mohou hrát v hlasech arco, tremolo nebo pizzicato); nebo kvůli změně nástroje uprostřed notové osnovy. Tyto další stopy kanálu lze zobrazit nebo skrýt klepnutím na tlačítko se šipkou v horní části ovládání stopy.

  Kanály rozbaleny
  Rozbalená stopa partu zobrazující podřízené stopy růžově.

  Hlavní hlasitost

  Hlavní hlasitost řídí celkovou hlasitost výstupu. Pro její upravení klepněte a táhněte úchop posuvníku nebo zadejte hodnotu v pole pod ním.

  Šipka pro zobrazení kanálu

  Každá stopa partu má nahoře tlačítko se šipkou, které je povoleno, když má tento nástroj více kanálů, jako např. housle (pro arco, pizzicato, tremolo). Jinak je vypnuto. Když je na ně klepnuto, přepne, zda se vedle něj zobrazí stopy kanálů notové osnovy. Stopy kanálů nemají tlačítko se šipkou. Místo toho se zobrazí název stopy, jejíž jsou součástí.

  Ztlumení a sólo

  V horní části každé stopy je zelené tlačítko pro sólo a červené tlačítko pro ztlumení: každé lze zapnout nebo vypnout. Pokud je zaškrtnuto kterékoli tlačítko pro sólo, budou přehrávány pouze stopy, které mají rozsvíceno sólo. Pokud nesvítí žádné sólo, mohou popřípadě hrát všechny party. Ztlumení dělá opak: žádná ze skladeb, které mají rozsvíceno ztlumení, nebude hrát. Pomocí spojování tlačítek pro ztlumení a sóla můžete ovládat, které nástroje budou během přehrávání slyšet.

  Vyvážení

  Kruhová stupnice pod tlačítkem pro ztlumení ovládá posouvání doleva a doprava. Klepnutím na kruhovou stupnici a tažením můžete změnit hodnotu vyvážení. Poznámka: MuseScore ještě nepodporuje hodnoty vyvážení pro stopu partu, takže stopa partu místo toho zobrazí hodnotu vyvážení prvního kanálu. Nastavení hodnoty vyvážení stopy partu automaticky nastaví také všechny její podřízené složky na stejnou hodnotu.

  Hlasitost

  Posuvník uprostřed stopy ovládá hlasitost přehrávání. Poznámka: MuseScore zatím nepodporuje hodnoty hlasitosti pro stopu partu, takže stopa partu místo toho zobrazí hodnotu hlasitosti prvního kanálu. Nastavení hodnoty hlasitosti stopy partu automaticky nastaví také všechny její podřízené složky na stejnou hodnotu.

  Název stopy

  Textový rámeček ve spodní části stopy obsahuje nynější název partu stopy nebo kanálu stopy.

  Oblast podrobností

  Oblast podrobností zobrazuje a poskytuje jemnější ovládání v současnosti vybrané stopy.

  Oblast podrobností

  Název

  Název partu, se kterým je tato stopa spojena. Stopy partů i stopy kanálů zobrazují název partu. Poznámka: Název partu je upravitelný, ale má to vliv pouze na směšovač. Název kanálu upravit nelze.

  Kanál

  Pokud je vybrána stopa kanálu, zobrazí se zde název kanálu.

  Bicí souprava

  Naznačuje, zda tento part představuje melodický nástroj nebo bicí soupravu. U běžných melodických nástrojů má každá výška tónu na stejném políčku obvykle stejné zabarvení, zatímco políčka bicích souprav mají obvykle pro každou výšku tónu různé zabarvení.

  Zvuk

  Pro změnění zvuku ve stopě:

  1. Klepněte na požadovanou stopu, takže se její podrobnosti zobrazí v oblasti podrobností.
  2. Klikněte na rozbalovací seznam „Zvuk“ a vyberte jiný nástroj.

  V rozbalovací nabídce „Zvuk“ je uveden seznam všech nástrojů podporovaných vaší nynější zvukovou bankou. Pokud máte v syntetizátoru nahráno více zvukových bank, všechny kousky ze zvukových bank (a/nebo souborů SFZ) se objeví v pořadí nastaveném v syntetizátoru.

  Rada: Pro nalezení nástroje klepněte na seznam „Zvuk“ a zadejte první písmeno názvu nástroje. Opakujte podle potřeby.

  Hlasitost

  Celková hlasitost, s níž je zvuk přehráván.

  Vyvážení

  Posouvání použité na part.

  Barva stopy

  Pro změnu barvy oblasti stopy:

  • Klepněte na barevný obdélník pro otevření palety barev a proveďte požadované změny.

  Nastavení barvy stopy partu automaticky změní také barvy všech jejích podřízených stop.

  Přípojka a kanál

  Výstupní MIDI port (přípojka) a kanál, na kterém je part přehráván.

  Dozvuk nebo sbor

  Hodnota dozvuku (reverb)/sboru (chorus) odeslaná do výstupu MIDI. Toto jsou informace odesílané do zařízení MIDI a nebudou mít vliv na vestavěné přehrávání zvuku MuseScore.

  Ztlumení hlasu

  To umožní ztlumit jednotlivé hlasy v rámci každé notové osnovy. Každý řádek představuje v rámci partu jinou notovou osnovu. Stisknutím klávesy „2“ v horní řadě tedy ztlumíte druhý hlas na první notové osnově partu.

  Tlačítko pro skrytí podrobností

  Ve spodní části oblasti podrobností je široké tlačítko s malým trojúhelníkem. Klepnutím na toto tlačítko skryjete oblast podrobností a získáte více prostoru. Opětovným klepnutím obnovíte oblast podrobností.

  Změna zvuku uprostřed notové osnovy (pizz., con sordino atd.)

  Některé nástroje přichází ve směšovači s více kanály, které lze použít ke změně zvuků uprostřed notového zápisu. Například notová osnova pro strunný nástroj (housle, viola, violoncello atd.) je přidělena třem kanálům: jeden pro „arco“ (nebo „normální“), další pro „pizzicato“ a další pro „tremolo“. Notová osnova pro trubku bude mít jeden kanál pro „normální“ a další vyhrazený pro „ztlumení“ atd.

  Následující pokyny používají jako příklad pizzicato, ale stejné zásady se vztahují na na jakoukoli jinou notovou osnovu nástroje, který umožňuje zvukové změny.

  1. Vyberte první notu hudebního oddílu, kterou chcete mít pizzicato;
  2. V hlavní nabídce vyberte PřidáníTextText notové osnovy;
  3. Napište "pizz." Tento text slouží pouze jako viditelný odkaz a nemá vliv na přehrávání;
  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na použitý text notové osnovy a vyberte Vlastnosti textu notové osnovy…;
  5. Na kartě „Změnit kanál“ v dialogovém okně „Vlastnosti textu notové osnovy“ vyberte jeden nebo více hlasů vlevo;
  6. V rozbalovací nabídce vyberte pizzicato;

   Vlastnosti textu notové osnovy

  7. Klepněte na OK pro návrat do notového zápisu.

  Každá nota po textu notové osnovy, jejž jste přidal, nyní zní pizzicato. Pro pozdější návrat k běžnému zvuku smyčců v notovém zápisu, následujte tytéž pokyny, jak jsou uvedeny výše, ale v kroku 3 napište "arco" a v kroku 6 vyberte arco.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.