Syntetizátor

Aktualizováno před před 7 měsíci
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Syntetizátor.

  Přehled

  Pro zobrazení syntetizátoru: v hlavní nabídce vyberte PohledSyntetizátor.

  Syntetizátor řídí zvukový výstup MuseScore a umožňuje:

  • Nahrát a pořádat různé knihovny zvukových vzorků pro přehrávání hudby.
  • Použít efekty, jako jsou dozvuk a komprese.
  • Upravit celkové ladění.
  • Změnit výstupní hlasitost.
  • Vybrat Midi Continuous Controllers pro použití s dynamikou v průběhu noty (verze 3.1 a novější).

  Okno syntetizátoru je rozděleno do pěti oddělení/karet:

  • Fluid: Softwarový syntetizátor, který přehrává knihovny zvukových vzorků zvukových bank SF2/SF3.
  • Zerberus: Softwarový syntetizátor, který přehrává knihovny zvukových vzorků ve formátu SFZ.
  • Efekty: Používají se na použití více efektů na notový zápis.
  • Ladění: Používá se k upravení celkového ladění přehrávání.
  • Dynamika (verze 3.1 a novější): Používá se k nastavení ovládání MIDI dynamiky v průběhu noty.

  Uložení nahrání nastavení syntetizátoru

  Tlačítka ve spodní části okna syntetizátoru mají následující funkce:

  Tlačítko Funkce
  Nastavit jako výchozí Uloží všechna nynější nastavení syntetizátoru jako _výchozí_nastavení. Ta se na syntetizátor použijí automaticky při otevření MuseScore.
  Nahrát výchozí Nahraje naposledy uložené výchozí nastavení do syntetizátoru..
  Uložit do notového zápisu Uloží všechna nynější nastavení syntetizátoru pouze do nynějšího notového zápisu.
  Nahrát z notového zápisu Nahraje nastavení z nynějšího notového zápisu do syntetizátoru.

  Poznámky: (1) „Nastavení syntetizátoru“ zahrnuje pořadí zvukových bank a souborů SFZ, nastavení efektů, hlavní ladění a hlasitost. (2) Najednou může být účinná pouze jedna sada nastavení syntetizátoru - tj. pokud je otevřeno více notových zápisů najednou, není možné provádět změny v syntetizátoru v jednom notovém zápisu a ponechat nastavení ostatních notových zápisů nedotčené. (3) Změny nastavení syntetizátoru nebudou ve vyvedených zvukových souborech slyšet, pokud nebudou uloženy do notového zápisu jako první (viz tabulka výše). Podívejte se také na ladění (níže).

  Fluid

  Klepněte na kartu Fluid pro přistoupení k ovládacímu panelu pro knihovny vzorků zvukových bank SF2/SF3. Ve výchozím nastavení by již měla být nahrána zvuková banka MuseScore_General.sf3.

  Fluid v syntetizátoru

  Zvukové banky můžete podle potřeby nahrát, přeuspořádat a smazat. Přehrávání lze sdílet mezi jakýmkoli propojením různých zvukových bank (a/nebo souborů SFZ). Pořadí zvukových bank ve Fluidu je zrcadleno ve výchozím pořadí nástrojů ve směšovači.

  Pro nahrání zvukové banky

  1. Klepněte na tlačítko Přidat
  2. Klepněte na zvukovou banku v seznamu.

  Aby bylo možno nahrát zvukovou banku, je potřeba ji nejprve nainstalovat do složky se zvukovými bankami. Tím se zajistí, že se v seznamu (výše) objeví v kroku 2.

  Pro přeuspořádání zvukových bank

  1. Klepněte na zvukovou banku
  2. Použijte šipky nahoru/dolů (na pravé straně) pro upravení pořadí.
  3. Podle potřeby opakujte s jinými zvukovými bankami v seznamu.
  4. Nebo použijte dvojitou šipku nahoru (vpravo nahoře) a přesuňte libovolnou zvukovou banku na začátek seznamu.

  Pořadí sad virtuálních nástrojů v syntetizátoru se odráží v pořadí nástrojů uvedených ve směšovači. Pokud tedy přehrávání notového zápisu závisí na směsi sad nástrojů, je vhodné uložit nastavení syntetizátoru do daného notového zápisu stisknutím tlačítka Uložit do notového zápisu. Když si příště budete přát přehrávat notový zápis, stiskněte Nahrát z notového zápisu pro nahrání stejného nastavení. Pamatujte však, že toto nastavuje pouze pořadí nástrojů - nikoli samotné nástroje, které by ve vašem počítači měly být na místě.

  Pro odstranění zvukové banky

  1. Klepněte na název zvukové banky
  2. Klepněte na tlačítko Smazat.

  Toto zvukovou banku odstraní ze syntetizátoru, ale eodinstaluje ji ze složky se zvukovými bankami: stále bude dostupná, pokud ji později budete chtít nahrát znovu.

  Zerberus

  Klepněte na kartu Zerberus pro přistoupení k ovládacímu panelu pro knihovny vzorků SFZ. Soubory můžete přidat, smazat nebo přeuspořádat podobným způsobem jako na kartě Fluid. Všimněte si, že stejně jako v případě Fluid musí být soubory SFZ, než je lze nahrát do syntetizátoru, nejprve nainstalovány ve složce se zvukovými bankami.

  Hlasitost

  Posuvník na pravé straně syntetizátoru ovládá hlasitost přehrávání: všechny zde provedené změny trvají pouze do konce sezení, pokud nejsou uloženy do notového zápisu nebo nastaveny jako nové výchozí nastavení.

  Efekty

  Karta Efekty syntetizátoru umožňuje do notového zápisu přidat dozvuk a kompresi.

  Efekty v syntetizátorech Zita1 a SC4
  Efekty s dozvukem Zita1 a kompresorem SC4.

  Pro zapnutí nebo vypnutí efektu:

  • Vyberte volbu z rozbalovacího seznamu vedle Efekt A nebo Efekt B (efekty jsou použity v řadě, A → B).

  Pro uložení a nahrání nastavení efektů použijte tlačítka ve spodní části okna syntetizátoru. Na podrobnosti se podívejte v nastavení syntetizátoru (výše).

  Dozvuk Zita 1

  Modul stereodozvuku Zita 1 umožňuje napodobit prostředí všeho od malé místnosti po velký sál. Předzpoždění, doba dozvuku a tón dozvuku lze konečně doladit pomocí poskytnutých ovladačů:

  • Zpoždění: Předzpoždění pro dozvuk nastavte od 20-100 ms.
  • Nízký RT60 (čas dozvuku spodního kmitočtového pásma): Použijte šedý ovladač na upravení středového kmitočtu (50–1000 Hz) spodního kmitočtového pásma, jež chcete ovlivnit: zelený ovladač upraví čas dozvuku (1–8 s) tohoto kmitočtového pásma.
  • Středový RT60 (čas dozvuku středního kmitočtového pásma): Upravte čas dozvuku (1–8 s) středního kmitočtového pásma.
  • Tlumení vysokého kmitočtového pásma: Upraví vysokokmitočtovou složku dozvuku. Zvětšení této hodnoty zvýší kmitočet bodu ořezání a způsobí, že se dozvuk bude jevit jasnější a delší.
  • Ekvalizér 1 (EQ1): Umožňuje ořezat nebo zesílit (-15 až +15) kmitočtové pásmo (střed = 40 Hz - 2 KHz) ve spodní části spektra.
  • Ekvalizér 2 (EQ2): Umožňuje ořezat nebo zesílit (-15 až +15) kmitočtové pásmo (střed = 160 Hz - 10 KHz) v horní části spektra.
  • Výstup: Řídí množství použitých efektů. "Suchý" - žádný efekt. "Mokrý" ukazuje 100 % dozvuk. Směs je 50/50 vyvážení signálu mokrý:suchý (wet:dry).

  Poznámka: EQ1 a EQ2 ovlivní jen tón dozvuku, ne suchý (nezpracovaný) signál.

  Pro rychlé nastavení efektové záplaty nastavte "Výstup" na "Směs" (Mix) a upravte ovladač Středový RT60 (Mid RT60) na požadovaný čas dozvuku. Potom efekt vylaďte, jak je to vysvětleno výše.

  Kompresor SC4

  Stereo kompresor SC4 vám poskytuje jemnou kontrolu nad dynamickým rozsahem přehrávání a snižuje kolísání hlasitosti mezi hlasitými a měkkými zvuky. Nabízí následující ovladače:

  • Kvadratický průměr (RMS): Upraví vyvážení mezi kompresí RMS (0) a vrcholem (1). U prvně jmenovaného kompresor odpovídá na průměrné výstupní úrovně v signálu; ve vrcholovém režimu kompresor odpovídá na vrcholové úrovně.
  • Náběh: (1,5–400 ms) Délka času, kterou to trvá, než komprese, poté co signál překročí prahovou úroveň, vejde plně v účinnost.
  • Uvolnění: (2–800 ms) Čas, který to kompresi zabere, než se vrátí na nulu, poté co signál spadne pod prahovou hodnotu.
  • Práh: (v dB) Úroveň signálu, nad níž začíná účinkovat komprese. Snížení prahu zvýší množství signálu, který je komprimován.
  • Poměr: Množství komprese použité na signál nad prahem. Čím vyšší je poměr, tím větší je komprese. Kolísá mezi 1:1 až 20:1.
  • Ohyb: Umožňuje vybrat rozsah mezi "měkkým kolenem" a "tvrdým kolenem". Čím měkčí je koleno, tím pozvolnější (povlovnější) je přechod mezi nekomprimovaným a komprimovaným signálem.
  • Zesílení: Komprese má sklon ztlumit hlasitost, tento ovladač proto použijte k zesílení signálu, tak jak potřebujete.

  Pro rychlé nastavení zkuste nastavit RMS = 1, Prahová hodnota = -20 db, Poměr = 6. Zvyšte zisk pro obnovení ztracené hlasitosti. Poté dolaďte, jak je vysvětleno výše.

  Ladění

  Na kartě Ladění můžete upravit __hlavní ladění_ programu. U nástrojů s koncertním laděním je standardně A4 = 440 Hz.

  Ladění v syntetizátoru

  Pro změnu hlavního ladění:

  • Do pole hlavní ladění zadejte novou hodnotu a stiskněte Změnit ladění.

  Poznámky: (1) Toto ladění se použije na všechny notové zápisy jen v nynějším sezení. Chcete-li je nastavit jako výchozí pro program nebo je uložit do určitého notového zápisu, podívejte se na nastavení syntetizátoru pro ukládání/nahrávání. (2) Chcete-li nové ladění použít na vyvedené zvukové soubory (WAV, MP3, OGG), před vyvedením stiskněte Uložit do notového zápisu.

  Dynamika (verze 3.1 a novější)

  Klepněte na kartu Dynamika pro přistoupení k ovládacímu panelu pro dynamiku v průběhu noty:

  Dynamika v syntetizátoru

  • Průběh dynamiky: Můžete si vybrat mezi 1) výchozí (dynamika v průběhu noty a velocity), 2) Jen velocity (bez dynamiky v průběhu noty), 3) Jen události CC (neměnná velocity).
  • CC k použití:: V závislosti na použité zvukové bance budete možná muset zvolit stálý ovladač (CC = Continuous Controller), který chcete použít, 1) CC 1, 2) CC 2 (výchozí), 3) CC 4, 4) CC 11.

  V políčku Pokročilá nastavení můžete povolit nebo zakázat ovladač výrazu pro zvuk nástroje:

  • Přepnout všechna zapojení: Vyberte 1) Na expresívní (pro povolení pro zvuky všech nástrojů), 2) Na neexpresívní (pro zakázání pro zvuky všech nástrojů), 3) Obnovit vše na výchozí nastavení (obnovit zvuky všech nástrojů na výchozí)

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.