Transposición

Updated 2 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Transposition

A transposición designa o movemento de determinadas notas para arriba ou para abaixo no pentagrama. O MuseScore admite dous tipos.

  1. Transposición cromática sube ou baixa as notas en incrementos de semitón. Isto pódese facer co diálogo NotasTranspor... do menú principal. Outra maneira consiste en escoller as notas que se desexa mover e premer ou .
  2. Na transposición escalar (diatónica) unha ou máis notas móvense en intervalos da escala tal e como os determina a armadura. Para mover unha única nota, simplemente arrástrea para arriba ou para abaixo. Unha selección de máis de unha nota arrástrase empregando o botón esquerdo do rato ao tempo que se mantén premido Ctrl co punteiro nunha das notas seleccionadas.