Operații cu măsuri

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Operații cu măsuri.

Adăugarea

Pentru a adăuga o măsură la sfîrșitul portativului, tastați: Ctr+B (pe Mac: +B).
Pentru a adăuga mai multe măsuri deodată și cu mai multe opțiuni, selectați poziția din meniu: CreateMeasuresAppend Measures....

Inserarea

Înainte de inserarea efectivă, trebuie selectată măsura existentă deja în partitură, în fața căreia se va introduce o măsură nouă. Pentru aceasta, se face click oriunde în interiorul măsurii (de regulă e bine sa folosim suprafețele dintre note, pentru a nu da comenzi ambigui). Confirmarea că operațiunea a fost efectuată corect este dată de dreptunghiul albastru cu chenar continuu apărut, care încadrează notele măsurii selectate.
Acum, puteți tasta următoarea secvență pentru a insera o nouă măsură: Ins (practic, apăsați tasta "Insert").
Pentru a insera mai multe măsuri, folosiți opțiunea din meniul: CreateMeasuresInsert Measures....

Ștergerea

Pentru a șterge una sau mai multe măsuri, porțiunea respectivă trebuie selectată. Pentru aceasta, se apasă și se ține apăsată tasta "Ctrl" (control), după care se face click undeva în interiorul măsurii ce va fi ștearsă (e bine să evitați click pe note sau alte elemente grafice): Ctr (pe Mac: ). Confirmarea realizării operației de marcare este apariția unui chenar albastru cu linie întreruptă, care cuprinde toate măsurile ce se găsesc sincron pe verticala grupului de portative (în cazul pieselor cu mai multe partide), sau numai măsura ce va fi ștearsă (în cazul în care există un singur portativ).
Pentru extinderea selecției la mai multe măsuri, pe orizontală, se ține în continuare apăsată tasta "Ctrl" și se face click pe măsura de la finalul intervalului de portativ ce se dorește a fi șters.
Ștergerea efectivă a zonei marcate, se face prin apăsarea tastei "Delete" (marcată "Del" pe anumite tastaturi): Del (pe Mac: Fn+Backspace).

Proprietăți

Pentru editarea (modificarea, adăugarea) proprietăților unei măsuri, faceți click dreapta pe o porțiune liberă a măsurii și, din meniul ce apare, selectați (cu click stînga) poziția Measure Properties.... Dacă operațiunea este efectuată corect, aveți acces la fereastra de mai jos:

Dialogul cu proprietățile măsurilor

Portative (Staves)

Proprietatea Visible ("vizibil") vă permite să faceți vizibile (prin bifare) sau să "ascundeți" (prin de-bifare) anumite portative de pe verticala măsurii respective. Valoarea acestei proprietăți se poate modifica oricînd doriți, fără a afecta conținutul portativelor "ascunse".

Propietatea Stemless ("fără codiță") permite ca, în măsura selectată, notele să fie prezentate în notație "fără codiță". Notele care, în notația normală, ar avea codiță (bastonaș vertical și buclă simplă, dublă sau cvadruplă, funcție de valoarea fiecărei note) vor fi marcate doar cu corpul notei, plasat pe linia corespunzătoare a portativului.

Durata (Duration)

Durata nominală (Nominal duration) a măsurii este cea înscrisă în armura portativului. Durata reală (sau "locală") a măsurii (Actual) poate să aibă orice altă valoare, funcție de necesitățile compozitorului, deși (de regulă) are aceeași valoare cu durata nominală.

Excepția (Irregular)

O măsură setată (bifată) ca "excepție" ("irregular") nu este luată în considerare la numărătoarea măsurilor partiturii. În mod normal, măsura de început a partiturii (măsură care, de multe ori, are durată diferită de cea nominală) este marcată și ca excepție. Dacă utilizați o versiune de MuseScore 0.9.4 sau mai veche, după marcarea măsurii ca excepție trebuie să salvați și să redescideți partitura, pentru ca numărătoarea totală a măsurilor să reflecte modficarea făcută

Numărul de repetări (Repeat count)

Dacă măsura pe care o modificați este la sfîrșitului unei porțiuni de portativ marcate ca "repetiție" (vedeți și capitolul Repetiția ), puteți stabili de cîte ori se repetă porțiunea respectivă în momentul reproducerii piesei muzicale.

Despărțirea pauzelor multi-măsură (Break multi-measure rests)

Bifarea acestei proprietăți activează tratarea automată a pauzelor. Tratarea automată survine după modificarea duratei nominale a portativului (ca urmare a modificării valorii din armură), programul MuseScore procedînd la reîmpărțirea automată a materialului muzical în măsuri conforme cu noua durată nominală. Astfel, e posibil ca o anumită pauză (situată inițial la sfîrșitul unei măsuri) să fie mai lungă decît permite valoarea totală a notelor+pauzelor din măsura respectivă. Operația de despărțire automată împarte pauza în două pauze mai mici, care sînt plasate la sfîrșitul măsurii de care aparținea pauza "mare" la început, și respectiv la începutul măsurii următoare, astfel încît să fie respectată durata nominală a celor do uă măsuri adiacente. Vedeți și capitolul Măsura .

Numerotarea

MuseScore numerotează în mod automat prima măsură a fiecărui portativ sau set de portative. Există mai multe opțiuni ce pot fi alese pentru această operațiune.
Accesați operațiunea, selectînd poziția din meniul principal StyleEdit Style. Selectați apoi în panoul din stînga "Numbers". În jumătatea inferioară a panoului din dreapta se găsește secțiunea "Measure Numbers" ("Bar Numbers").

Marcați bifă în caseta din dreptul "Measure Numbers" ("Bar Numbers"), pentru a activa numerotarea automată a măsurilor.
Marcați caseta "show first" dacă doriți ca și prima măsură din partitură să fie numerotată. Altfel, afișarea numerotării se face începînd cu al doilea portativ sau set de portative, numerotarea făcînd-se însa de la început, fără a se omite vreo măsură.
Marcați "all staffs" dacă doriți ca numărul primei măsuri de pe un grup de portative să fie afișat pe fiecare dintre portativele grupului. Altfel, numărl va fi afișat doar pe prima măsură a primului portativ din grup.
Dacă utilizați opțiunea "every system" puteți stabili intervalul de numerotare. Dacă alegeți valoarea 1, sînt numerotate toate măsurile. Dacă alegeți (de exemplu) valoarea 5, se vor număra doar măsurile multiplu de 5 (adică, din 5 în 5).