Dấu nối

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Dấu nối

Dấu nối là một đường hình cong giữa hai nốt nhạc của cùng một độ cao âm thanh. Nếu bạn muốn có đường hình cong bắt qua nhiều độ cao âm thanh xin đọc thêm phần [[nodetitle:Luyến]] .

Phuơng pháp thứ nhất

Chọn nốt nhạc đầu tiên:
First note selected

+ tạo ra một dấu nối:
Slur to adjacent note

Phương pháp thứ hai

Để tạo ra một dấu nối khi [[nodetitle:Viết nốt nhạc]] hãy bấm + sau nốt đầu tiên của dấu nối.