Sách Hướng Dẫn

Updated 1 month ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Sổ tay hướng dẫn

Sách hướng dẫn này dành cho MuseScore phiên bản 0.9.4 và cao hơn. Để giúp cải thiện hoặc chuyển dịch sách hướng dẫn, xin để lại lời nhắn tại Diễn Đàn Tài Liệu Của MuseScore và ghi danh để trở thành người đóng góp cho sách hướng dẫn.