Thiết lập ngôn ngữ và cập nhật bản dịch

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Language, translations, and extensions

  MuseScore sẽ được cài đặt và hoạt động trong ngôn ngữ của "Hệ thống" (một lựa chọn được dùng bởi hầu hết các chương trình, và thông thường phụ thuộc vào ngôn ngữ và quốc gia đã được thiết lập trên máy tính của bạn hay tài khoản).

  Thay đổi ngôn ngữ

  1. Đi tới Điều chỉnhThiết lập... (Mac: MuseScoreThiết lập...)
  2. Trong thẻ Tổng quát , có một khu vực là Ngôn ngữ :

   Dialog: Edit / Preferences / General

  Bạn có thể thay đổi và cập nhật bản dịch bằng nút Cập nhật bản dịch. Một cửa sổ xuất hiện, hiển thị ngôn ngữ của bạn trên cùng - xem bên dưới.

  Sau khi chỉ định xong, bạn sẽ phải thoát và mở lại MuseScore để những thay đổi và cập nhật có hiệu lực.

  Cập nhật bản dịch

  Bạn có thể cập nhật bản dịch như đã giải thích ở trên, nhưng có một cách khác là:

  1. Đi tới Hỗ trợQuản lý tài nguyên...
  2. Nhấp vào nút 'Cập nhật'

   Dialog: Help / Resource Manager

  Tại đây bạn cũng phải thoát và mở lại MuseScore để việc cập nhật có hiệu lực.

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.