Kiểm tra cập nhật

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Checking for updates

  Có hai cách để kiểm tra cập nhật.

  Kiểm tra cập nhật tự động

  1. Đi tới Điều chỉnhThiết lập... (Mac: MuseScoreThiết lập...)
  2. Chọn thẻ Cập nhật
  3. Chọn vào 'Check for new version of MuseScore'

   Dialog: Edit / Preferences... / Update

  Bây giờ MuseScore sẽ kiểm tra cập nhật mỗi lần chạy và thông bào cho bạn nếu cần.

  Kiểm tra cập nhật

  1. Chọn Hỗ trợKiểm tra Cập nhật

   Menu: Help / Check for Update

  2. Một hộp thoại sẽ xuất hiện cho biết trạng thái cập nhật: hoặc là "Không có bản cập nhật" hoặc là "MuseScore có phiên bản cập nhật:" theo sau là một liên kết để tải nó về.

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.