Các thao tác cơ bản

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Basics

Chương "Khởi động" trước đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và xử lý việc tạo một bản nhạc mới. Chương "Các thao tác cơ bản" này sẽ cho bạn thấy tổng quản về MuseScore và mô tả những cách chung để tương tác với bản nhạc.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.