Lưu trữ/Xuất dữ liệu/In ấn

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Open/Save/Export/Print

  Việc lưu trữ và xuất dữ liệu được tách thành hai mục: 'Lưu trữ' và 'Lưu trữ với' (cũng như 'Lưu một bản sao' và 'Lưu phần đang chọn') đối với tập tin của riêng MuseScore (.mscz và .mscx) và 'Xuất bản nhạc' (và 'Xuất các bè nhạc') đối với các định dạng không phải của riêng (MusicXML, MIDI, các định dạng âm thanh và hiển thị khác). 'In ấn' là để đưa tập tin MuseScore tới máy in trong chương trình MuseScore.

  Trình đơn "Tập tin"

  Các mục có hiệu lực: 'Lưu trữ', 'Lưu trữ với...', 'Lưu một bản sao...', 'Lưu phần đang chọn...', 'Lưu trực tuyến...', 'Xuất bản nhạc...', 'Xuất các bè nhạc...' và 'In ấn...'

  Menu: File

  Các định dạng trong trình đơn 'Lưu trữ', 'Lưu trữ với...', 'Lưu một bản sao...', 'Lưu phần đang chọn...' và 'Lưu trực tuyến...'

  Dialog: Save As

  Các định dạng trong trình đơn 'Xuất bản nhạc' (và 'Xuất các bè nhạc...')

  Dialog: Export

  Chú ý: Định dạng Uncompressed MuseScore thì có cả trong 'Lưu trữ' và 'Xuất bản nhạc'.

  Trình đơn "In ấn"

  Phụ thuộc vào máy in, bạn sẽ có các lựa chọn khác nhau. Nhìn chung các lựa chọn sau đều có sẵn: page range - All, Selection, Current Page, hoặc Pages - number of copies and collation.
  Nếu bạn có cài đặt máy in ảo PDF, bạn cũng có thể 'xuất' thành tập tin PDF theo cách này.

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.