Chia sẻ bản nhạc trực tuyến

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Share scores online

  Đi tới trang musescore.com/sheetmusic để xem những bản nhạc của người khác từ MuseScore.

  Bạn có thể lưu và chia sẽ các bản nhạc của bạn trực tuyến tại MuseScore.com. Bạn có thể chọn lưu trữ bản nhạc một cách cá nhân đối với những ai muốn truy xuất bản nhạc của bạn từ bất kỳ máy tính nào, hoặc chia sẽ nó cách công khai. MuseScore.com có thể hiển thị và phát bản nhạc trong trình duyệt mạng của bạn - một tính nặng phụ thêm để đặt tựa đề VideoScores cho phép đồng bộ hóa giữa bản nhạc và một vi-deo YouTube. Để sử dụng bên ngoài trình duyệt mạng, bạn có thể tải bản nhạc về trong nhiều định dạng khác nhau (gồm có PDF, MIDI, MP3, MusicXML, và tập tin gốc MuseScore).

  Tạo tài khoản

  1. Tới trang MuseScore.com và nhấp vào tạo tài khoản "Create new account". Nhập một username (Tên đăng nhập) và một email tồn tại và nhấn "Create New Account".
  2. Chờ vài phút đợi email từ hỗ trợ của MuseScore.com. Nếu không có email nào được chuyển tới, kiểm tra thư mục spam (thư rác) trong hộp mail của bạn.
  3. Nhấp vào liên kết trong email và đi tới lược sử của tôi user profile để thay đổi password (mật khẩu).

  Chia sẻ bản nhạc trực tiếp từ phần mềm MuseScore

  Có thể lưu trực tiếp bản nhạc trực tuyến từ trình đơn Tập tinLưu trực tuyến....

  MuseScore Save Online

  Nếu bạn chưa có tài khoản MuseScore, hãy tạo một cái bằng cách nhấp vào liên kết "Tạo tài khoản". Nó sẽ mở trình duyệt mạng của bạn và đưa bạn tới trang https://musescore.com/user/register

  Tiếp theo, nhập địa chỉ email (thư điện tử) hoặc username (tên đăng nhập), và password (mật khẩu) trong MuseScore . Khi đăng nhập thành công, bạn sẽ có thể nhập thông tin bản nhạc của bạn.

  Enter the score information

  1. Mục Tựa đề là tựa đề của bản nhạc.
  2. Mục Miêu tả nằm ngay dưới nó.
  3. Mục "Đặt bản nhạc ở trạng thái riêng tư" nếu không đánh dấu sẽ là Công khai (tức là ai cũng được xem), hoặc được đánh dấu thì sẽ là Riêng tư (tức là chỉ bạn được xem) - tuy nhiên liên kết bí mật có thể được sinh ra.
  4. Chọn một giấy phép. Bằng cách dùng một Giấy phép bản quyền sáng tác, bạn sẽ cho phép mọi người sử dụng bản nhạc của bạn trong giới hạn cho phép.
  5. Bạn có thể thêm vào các thẻ chữ để giúp nhận biết các bản nhạc trên MuseScore.com - chúng được tách nhau bằng dấu phẩy.
  6. Trong trường hợp bạn đã lưu bản nhạc này trực tuyến trước đó rồi, nó sẽ tự động cập nhật tới bản nhạc đó. Nếu muốn lưu nó trực tuyến như một bản nhạc mới thì bỏ chọn mục Cập nhật tới bản nhạc hiện đã có.

  Check to update an existing score

  Tải bản nhạc lên trang MuseScore.com

  Có thể tải bản nhạc trực tiếp lên trang MuseScore.com như sau:

  1. Nhấp vào Liên kết Upload (Tải lên) để tải lên MuseScore.com.
  2. Bạn sẽ có các lựa chọn giống trong trình đơn "Lưu trực tuyến" trên phần mềm.
  3. Bạn cũng sẽ có thể truy xuất nhiều thông tin hơn, ví dụ như Genre (thể loại).

  Chú ý: Bạn chỉ có thể tải lên một lúc 5 bản nhạc, sau đó bạn vẫn có thể tiếp tục tải lên bản nhạc trực tiếp từ phần mềm MuseScore, nhưng chỉ thấy được 5 cái cuối. Nếu bạn muốn số lượng nhiều hơn, hãy nâng cấp thành tài khoản Pro Account.

  Điều chỉnh bản nhạc trên trang MuseScore.com

  Nếu muốn thay đổi bản nhạc của bạn trên trang MuseScore.com, hãy chỉnh sửa tập tin MuseScore trên máy tính của bạn trước đã rồi theo các bước bên dưới.

  1. Đi tới trang nhạc MuseScore.com.
  2. Nhấp vào liên kết edit (chỉnh sửa).
  3. Trong biểu mẫu, bạn có thể thay đổi tập tin bản nhạc, thông tin và các đặc quyền.

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.