Cao độ theo âm

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Concert pitch

Chức năng Cao độ theo âm cho phép chuyển các nốt ký âm trên khuông nhạc của chúng, thành các nốt có cao độ đúng với âm thanh của nhạc cụ phát ra, và các "nhạc cụ dị tông" (hay nhạc cụ chuyển vị) thì cần đến chúng để được viết ra. Điều này có lẽ sẽ thay đổi hóa biểu và/hoặc khóa nhạc cho phù hợp với các "nhạc cụ dị tông".

Concert pitch button

Chú ý: Trước khi in ấn, nếu như bạn có các nhạc cụ dị tông trong bản nhạc, bạn phải chắc chắn rằng các bè nhạc không ở trong chế độ 'cao độ theo âm'.

"Nhạc cụ dị tông" ví dụ như: cla-ri-net B♭

Xem thêm

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.