Hoàn-tác và làm-lại

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Undo and redo

  MuseScore có thể ghi nhớ số lượng thao tác hoàn-tác/làm-lại không giới hạn.

  Phím tắt như dưới đây:

  • Hoàn tác:Ctrl+Z (Mac: +Z)
  • Làm lại:Ctrl+Shift+Z hoặc Ctrl+Y (Mac: +Shift+Z)

  Hoặc sử dụng các nút trên thanh công cụ:

  Undo/Redo buttons

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.