Chế độ điều chỉnh

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Chế độ điều chỉnh.

  Rất nhiều đối tượng trong bản nhạc có thể được chỉnh sửa trong Chế độ điều chỉnh:

  • Nhấp đôi chuột để: Bắt đầu Chế độ điều chỉnh
  • Nhấn Esc để: Kết thúc Chế độ điều chỉnh

  Một vài đối tượng có các điểm điều khiển trong chế độ điều chỉnh, nó có thể được di chuyển bằng cách kéo chuột hay các lệnh từ bàn phím.

  Dấu luyến trong Chế độ điều chỉnh:

  Sample slur in Edit Mode

  Các lệnh từ bàn phím có thể dùng:

  • : Dịch điểm điều khiển sang trái một Khe-nhạc (khoảng cách giữa hai dòng kẻ của khuông nhạc)
  • : Dịch điểm điều khiển sang phải một Khe-nhạc
  • : Dịch điểm điều khiển lên một Khe-nhạc
  • : Dịch điểm điều khiển xuống một Khe-nhạc
  • Ctrl+ (Mac: +): Dịch điểm điều khiển sang trái 0.1 Khe-nhạc
  • Ctrl+ (Mac: +): Dịch điểm điều khiển sang phải 0.1 Khe-nhạc
  • Ctrl+ (Mac: +): Dịch điểm điều khiển lên 0.1 Khe-nhạc
  • Ctrl+ (Mac: +): Dịch điểm điều khiển xuống 0.1 Khe-nhạc
  • Alt+: Dịch điểm điều khiển sang trái 0.01 Khe-nhạc
  • Alt+: Dịch điểm điều khiển sang phải 0.01 Khe-nhạc
  • Alt+: Dịch điểm điều khiển lên 0.01 Khe-nhạc
  • Alt+: Dịch điểm điều khiển xuống 0.01 Khe-nhạc
  • Shift+: Dịch điểm neo của điểm điều khiển sang trái
  • Shift+: Dịch điểm neo của điểm điều khiển sang phải
  • Tab: Nhảy tới điểm điều khiển kế tiếp

  Nếu muốn di chuyển các đối tượng trong bản nhạc bằng tay, hãy nhấp đôi vào nó và dùng các phím mũi tên (phím định hướng).

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.