Bảng công cụ

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Bảng công cụ.

  Có thể ẩn/hiện bảng công cụ bằng trình đơn XemBảng công cụ (hoặc dùng phím tắt F9).

  Thêm các ký hiệu vào bản nhạc

  Bạn có thể kéo thả các ký hiệu từ bảng công cụ lên trên các đối tượng trong bản nhạc.

  Nhấp đôi vào một ký hiệu từ bảng công cụ cũng tương đương với việc kéo thả nó từng đối tượng được chọn trên bản nhạc.

  Ví dụ, bạn có thể thêm dấu tenuto cho một nhóm nốt như sau:

  1. Chọn các nốt
  2. Trong bảng công cụ "Dấu diễn đạt & Dấu hoa mỹ", nhấp đôi vào ký hiệu tenuto

  Các bảng công cụ Cơ bản và Chi tiết

  Có lẽ bạn muốn có thêm nhiều ký hiệu/bảng công cụ trong không gian làm việc của mình.
  Xem mục Nonexistant node nid: 39841 để sửa đổi nhóm các bảng công cụ.

  Các ký hiệu âm nhạc khác

  Các ký hiệu âm nhạc khác có thể tìm thấy trong Bảng công cụ gốc.

  Điều chỉnh một bảng công cụ

  Để thêm các ký hiệu âm nhạc khác vào một bảng công cụ, xem mục Tùy chỉnh bảng công cụ.

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.