Các chế độ chọn

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Các chế độ chọn.

  Có nhiều chế độ chọn khác nhau (nhiều cách để chọn các đối tượng).

  Chỉ chọn một đối tượng

  • Chỉ cần nhấp chuột trên nó.

  Chọn một dãy

  1. Chọn đối tượng đầu tiên (hiểu là: nhấp chuột trên nó)
  2. Nhấn Shift
  3. Chọn (nhấp chuột) trên đối tượng cuối

  Tất cả các đối tượng được chọn sẽ nằm trong khung chữ nhật màu xanh lam.

  Chú ý 1: Một vài đối tượng có thể chọn thành dãy: Nốt nhạc, dấu lặng, dấu diễn đạt ...
  Chú ý 2: Xem mục Sao chép và dán: Bộ lọc cho vùng được chọn để chọn chỉ những đối tượng cần chọn trong dãy.

  Chọn nhiều đối tượng không liền nhau

  1. Chọn đối tượng đầu tiên (hiểu là: nhấp chuột trên nó)
  2. Nhấn và giữ Ctrl
  3. Chọn (nhấp chuột) trên các đối tượng khác

  Chú ý 1 ở trên vẫn áp dụng.

  Chọn tất cả đối tượng tương tự

  1. Chọn một đối tượng
  2. Chuột phải trên nó vào → Chọn >
  3. Vài lựa chọn có sẵn

   • Các đối tượng tương tự: trong toàn bộ bản nhạc
   • Các đối tượng tương tự trong cùng khuông: chỉ trong cùng khuông
   • Các đối tượng tương tự trong vùng đang chọn: chỉ nếu một →vùng chọn có hiệu lực, chọn các đối tượng tương tự nằm trong vùng chọn đó
   • Thêm nữa...

   Ví dụ: Một dấu giáng (dấu hóa bất thường) được chọn

   Dialog: Select / More...

   Bạn có thể đánh dấu (và kết hợp) các lựa chọn bên dưới:

   • Cùng kiểu-phụ: trong ví dụ này chỉ các dấu giáng mới được chọn (không phải thăng cũng không phải dấu bình); một vài đối tượng có kiểu-phụ (ví dụ dấu diễn đạt, dấu hóa bất thường ...)
   • Cùng khuông: chỉ các đối tượng nằm trong cùng khuông nhạc
   • Cùng giọng: chỉ các đối tượng nằm cùng một giọng
   • Cùng dòng nhạc: chỉ các đối tượng nằm cùng dòng nhạc
   • Trong vùng được chọn: nếu một vùng chọn có hiệu lực, chỉ các đối tượng nằm trong vùng chọn đó

   Các thao tác khác có thể được thực hiện (chỉ chọn một): Thêm, Trừ đi, Thay thế và Tìm

  Chúng dùng cho mục đích gì

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.