Ngoặc nối khuông

• Th1 17, 2023 - 03:36

Xin chào, tôi muốn thay đổi ngoặc nối vuông cho chỉ một vị trí.
Hiện tại tôi thay đổi ngoặc nối vuông tại một vị trí thì những vị trí khác cũng bị thay đổi theo. Tôi không muốn điều đó. Tôi chỉ muốn thay đổi cho một vị trí.
Mong được chỉ dẫn
Tôi cảm ơn.

Đính kèm Dung lượng
7_-_CÙNG_ĐẾN_TÔN_THỜ_CHÚA.mscz 6.52 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.