Nhập nốt nhạc bằng bàn phím

• Th3 17, 2024 - 06:54

Tôi không thể nhập các nốt nhạc hoặc thay đổi trường độ của nốt nhạc bằng bàn phím, thật sự rất bất tiện khi phải dùng chuột để nhập nốt, điều đó làm cho tiến độ của tôi bị chậm lại.

Đính kèm Dung lượng
Ảnh chụp màn hình (7).png 209.3 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.