Akordové značky

Aktualizováno před před 5 měsíci
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Akordové značky.

  Akordové značky jsou zkráceným způsobem znázornění hudebních akordů (podívejte se na názvy a značky akordů na (Wikipedii) na podrobnosti). Například:

  Akordové značky

  Poznámka: Na to, jak takty vyplnit lomítky, se podívejte ve vyplnění lomítky nebo v zapnutí a vypnutí rytmické lomítkové notace.

  Stejně jako obvyklý zápis akordových značek MuseScore od verze 3.3 podporuje i soustavu akordových značek Nashville (Nashville Number System - NNS) a funkční značky (římské číslice) (Roman Numeral Analysis - RNA).

  Zadání značky akordu

  1. Vyberte počáteční notu nebo lomítko;
  2. Stiskněte Ctrl+K (macOS: Cmd+K);
  3. Ukazatel je nyní umístěn nad notovou osnovou, připraven na vkládání. Zadejte značku akordu tak jako běžný text, jak následuje:
   • Základní nota: A, B, C, D, E, F, G.
   • Křížek: # (symbol křížku).
   • : b (malé písmeno "b").
   • Dvojitý křížek: x (malé písmeno "x") nebo ## (dva symboly křížku).
   • Dvojité bé: bb (malé písmeno "b" dvakrát).
   • Odrážka: natural. Poznámka: Před slovem "natural" nesmí být žádná mezera, ale všechen následující akordový text musí být oddělen mezerou — ten druhý vložený pomocí příkazu Ctrl+mezerník. Tudíž pro zapsání B♮m: zadejte "Bnatural", potom stiskněte Ctrl+mezerník, potom napište "m". Všimněte si, že tyto se netransponují ani se do MusicXML nevyvádí správně.
   • Na jiné značky se podívejte ve skladbě akordových značek (níže).
  4. Přesuňte ukazatel dopředu nebo dozadu pro pokračování v zadávání nebo upravování akordových značek (podívejte se na příkazy zadávané přes klávesnici níže);
  5. Opusťte režim akordových značek stisknutím Esc.

  Když opustíte akordovou značku, zadané znaky automaticky zaujmou správnou podobu: ve výchozím nastavení se základní nota zapsaná malými písmeny přemění na velká písmena (na jiné možnosti se podívejte v automatickém psaní velkých písmen); symboly "#", "b" nebo text "natural" (pro odrážku) se přemění na řádný křížek (♯), bé (♭) nebo odrážku (♮) a tak dále. Nepokoušejte se zadat skutečné znaky pro křížek, bé a odrážku, protože MuseScore jim neporozumí a nebude je vykládat správně.

  Klávesové příkazy

  Během zadávání akordových značek jsou dostupné následující příkazy:

  • Mezerník pro přesun ukazatele na další notu, pomlku nebo dobu
  • Shift+mezerník pro přesun ukazatele na předchozí notu, pomlku nebo dobu
  • Ctrl+mezerník (macOS: Alt+mezerník) pro přidání mezery do názvu akordu
  • ; pro přesun ukazatele na další dobu
  • : pro přesun ukazatele na předchozí dobu
  • Tab pro přesun ukazatele na další takt
  • Shift+Tab pro přesun ukazatele na předchozí takt
  • Ctrl (macOS: Cmd) plus číslo (1 - 9) pro přesun ukazatele podle doby trvání odpovídající číslu (např. půlová nota pro 6)
  • Esc pro opuštění režimu úprav akordových značek.

  Skladba akordových značek

  MuseScore rozumí většině zkratek (zkrácení) používaných v akordových značkách:

  • Dur: M, Ma, Maj, ma, maj, Δ (napište t nebo ˆ pro trojúhelník)
  • Moll: m, mi, min, -
  • Zmenšený: dim, ° (zadáno malým písmenem o se ukáže jako °, pokud se použije džezový styl, jinak jako o)
  • Napůl zmenšený: ø (napište číslici nula: 0). Jinak samozřejmě můžete volit zkratky, jako je například mi7b5 a tak dále.
  • Zvětšený: aug, +
  • Následující zkrácení jsou taktéž platná: rozšíření a změny jako b9 nebo #5, sus, alt, a no3; obrácení a lomítkové akordy, pomocí zápisu, jako je C7/E; čárky; kulaté závorky, jež mohou uzavřít část nebo dokonce celou akordovou značku.

  Upravení akordové značky

  Stávající akordovou značku lze upravovat podobným způsobem, jakým se upravje obyčejný text. Podívejte se na úpravy textu.

  Transponování akordových značek

  Akordové značky jsou ve výchozím nastavení upravovány automaticky, pokud použijete nabídku s příkazem pro transpozici na je obsahující takty. Pokud se toto není to, co se požaduje, můžete v témže dialogu zrušit zaškrtnutí volby "Transponovat akordové značky".

  Text akordové značky

  Pro upravení vzhledu veškerého textu akordové značky text použijte kteroukoli z následujících možností:

  • V hlavní nabídce vyberte FormátStylStyly textůAkordová značka. Potom vlastnosti textu upravujte dle potřeby.
  • Vyberte akordovou značku a ve správci udělejte změny, přitom tiskněte tlačítka "Nastavit jako styl".

  Styl akordové značky

  Pro přistoupení k volbám pro formátování akordových značek:

  • V nabídce vyberte FormátStyl…Akordové značky. Upravitelné vlastnosti jsou uvedeny dále:

  Vzhled

  Jsou možné tři volby: Standardní a Jazz (džezový) a Vlastní. Můžete mezi nimi vybírat pomocí kulatých přepínačů.

  • Ve standardním stylu jsou akordy kresleny jednoduše, písmo je určeno vaším stylem textu akordové značky.

   Standardní akordové značky

  • V džezovém stylu (jazz) se používá písmo MuseJazz kvůli vzhledu, který vypadá jako psaný rukou, s osobitým horním indexem a jinými zvláštnostmi formátování. Džezový styl je vybrán jako výchozí, pokud použijete kteroukoli z džezových předloh.

   Džezové akordové značky

  • Volba vlastního stylu umožňuje přizpůsobení vzhledu akordových značek (a také zajišťuje zaměnitelnost se staršími notovými zápisy). V poli níže zvolte Soubor se stylem akordových značek: Toto lze vytvořit zkopírováním a pozměněním jednoho z již jsoucích standardních souborů ve složce se "styly". Dokumentaci naleznete v téže složce. Všimněte si nicméně, že toto je zamýšleno jen pro pokročilé uživatele, a není tu žádná záruka, že tyto soubory budou podporovány v budoucnosti.

  Zápis názvů not

  Ve výchozím nastavení MuseScore používá pro akordové značky akordů názvy písmen. Uživatelům v zemích, kde se používají jiná schémata pro pojmenovávání not, MuseScore poskytuje následující ovládání:

  • Standardní: A, B♭, B, C, C♯,...
  • Německé: A, B♭, H, C, C♯,...
  • Plně německé: A, B, H, C, Cis,...
  • Solmizační slabiky: Do, Do♯, Re♭, Re,...
  • Francouzské: Do, Do♯, Ré♭, Ré,...
  Automatické psaní velkých písmen

  Ve výchozím nastavení MuseScore při opuštění zadávání automaticky napíše všechny názvy not velkými písmeny, bez ohledu na to, jestli jste písmena zadával velká nebo malá. Nicméně můžete zvolit jiné možnosti automatického psaní písmen:

  • Mollové akordy malými písmeny: c, cm, cm7,...
  • Basové noty malými písmeny: C/e,...
  • Názvy not velkými písmeny: DO, RE, MI,...

  Také můžete úplně vypnout automatické psaní velkými písmeny, v kterémžto případě jsou názvy not jednoduše vytvářeny tak, jak je zapíšete.

  Umístění

  • Odstup od hmatového diagramu: Pokud je přítomen hmatový diagram, tato hodnota je výška, ve které je akordová značka použita nad nákresem (lze použít záporné hodnoty).
  • Nejmenší vzdálenost mezi akordovými značkami: Místo k ponechání mezi akordovými značkami.
  • Největší odstup od taktové čáry: Změní velikost mezery mezi poslední akordovou značkou v taktu a následující taktovou čárou. Tuto hodnotu potřebujete upravit jen tehdy, když jsou v notovém zápisu ustavičné potíže s překrytím mezi poslední značkou v jednom taktu a první značkou v dalším taktu.

  Poznámka: Kromě zde popsaných nastavení je výchozí poloha použitých akordových značek určena i nastavením v dialogu se styly textů. Účinek se sčítá.

  Kapodastr

  Zadejte číslo polohy pražce kapodastru, na které chcete, aby se zobrazovaly náhradní akordy, v kulatých závorkách, po všech akordových značkách v notovém zápisu.

  Soustava akordových značek Nashville

  Soustava akordových značek Nashville (NNS), číslice, dostupná v MuseScore od verze 3.3, je zkratková cesta pro znázornění akordů založená na stupních stupnice spíše než na označení akordů písmeny. Umožňuje hraní doprovodu ve všech tóninách ze stejného akordového nákresu.

  Pro zahájení zadávání notace Nashville:

  1. Vyberte počáteční notu;
  2. V nabídce vyberte PřidatTextAkordová značka Nashville (číslice).

  Tak jako u standardních akordových značek můžete notaci Nashville psát normálně a MuseScore se přičíní o rozpoznání a náležité formátování značek. Ty samé klávesové zkratky používané při navádění při zadávání standardních akordových značek (např. mezerník, viz výše) jsou stejně tak dostupné pro notaci Nashville.

  Příklad akordové značky Nashville (číslice)

  Funkční značky (římské číslice)

  Systém funkčních značek (římské číslice) je podporován od MuseScore 3.3 — typ hudebního rozkladu, v němž jsou akordy znázorňovány horními a dolními indexy majícími podobu římských číslic (I, ii, III, iv atd.), horní indexy, dolní indexy a další upravující značky. Používá se k zapsání a rozkladu souladu kompozice nezávisle na její tónině (kvůli dalším podrobnostem se podívejte na vnější odkazy).

  Poznámka: Na rozdíl od běžných akordových značek a notace Nashville, jež MuseScore formátuje za použití svých vlastních algoritmů, funkční značka (římská číslice) používá k formátování značek písmo Campania, které je svobodné a s otevřeným zdrojovým kódem. To MuseScore značky dovoluje formátovat současně s tím, jak je zapisujete, spíše než formátování použít, pouze až když jste hotovi. Při nainstalování písma Campania do vašeho systému je můžete normálně používat i v dalších programech, a mít tak užitek ze stejného formátování.

  Zadávání funkčních značek

  1. Vyberte počáteční notu;
  2. V nabídce vyberte PřidatTextFunkční značka (římská číslice). Nebo nastavte klávesovou zkratku pro udělání téže věci v nastavení;
  3. Zadávejte symboly funkčních značek pro akord, tak jako běžný text, jak následuje;
   • Durový akord: Funkční značky (číslice) velkými písmeny
   • Mollový akord: Funkční značky (číslice) malými písmeny
   • Zmenšený akord: o (malé písmeno)
   • Poloviční zmenšený akord: 0 (nula)
   • Zvětšený akord: +
   • Akordové obraty: Zadejte až 3 čísla o jedné číslici, nejprve nota nejvýše
   • Posuvky: # (křížek), b (bé)
   • Na jiné značky se podívejte v obrázcích níže, "příklady funkčních značek".
  4. Přesuňte ukazatel dopředu nebo dozadu pro pokračování v zadávání nebo upravování značek pro jiné akordy;
  5. Když jsou funkční značky (číslice) dokončeny, opusťte režim jejich zadávání stisknutím Esc, nebo klepnutím na prázdnou oblast notového zápisu.

  Právě tak jako u běžných akordových značek můžete normálně psát funkční značky (římské číslice) a MuseScore udělá, jak nejlépe to dokáže, aby je rozpoznal a značky náležitě naformátoval. Ty samé klávesové zkratky používané při navádění při zadávání standardních akordových značek jsou dostupné i pro funkční značky (římské číslice) (podívejte se na příkazy pro klávesnici (výše).

  Příklady funkčních značek

  Napište toto:

  Příklad funkční značky (RNA). Napíšete toto

  Dostanete toto:

  Příklad funkční značky (RNA). Dostanete toto

  Přehrávání (od verze 3.5)

  Podívejte se na přehrávání: akordové značky/akordové značky Nashville.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.