Arbejde med takter

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Arbejde med takter

Tilføj

For at tilføje en takt til slutningen af værket; tryk Ctr+B (Mac: +B). For at tilføje flere takter; vælg via menubjælken OpretTakterTilføj takter....

Indsæt

Vælg en takt og tryk derefter på Insertfor at indsætte en ny tom takt umiddelbart før den markerede takt. For at indsætte flere takter; vælg via menubjælken OpretTakterIndsæt takter....

Slet

Marker først takten og tryk så Ctr+Del (Mac: +Fn+Backspace).
I programversion 0.9.5 og tidligere versioner er det anderledes: Tryk på Ctr (Mac: ) samtidig med, at du med musen klikker på et tomt område i takten. Takten markeres med en stiplet linje som indikerer, at du har markeret et bestemt "tidsrum". Udfør evt. et Ctr+museklik (Mac: +museklik) for at udvide markeringsområdet.. Med et tryk på Del (Mac: Fn+Backspace) fjernes de markerede takter.

Taktegenskaber

Egenskaber for en takt kan redigeres ved at højreklikke på et tomt område i takten og derefter vælge Takt egenskaber....

Dialogboksen "Taktegenskaber"

Nodelinjer

valgmuligheden Synlig gør det muligt at vise eller skjule noder og nodelinjer i den aktuelle takt. Valgmuligheden Uden hals gør det muligt at vise eller skjule alle nodehalse i den aktuelle takt. Det betyder, at noder, som sædvanligvis har halse - f,eks, halvnoder og fjerdedelsnoder -, kun består af nodehoveder, når de er tildelt egenskaben "Uden hals"

Taktvarighed

Nominal varighed er den i nodesystemet angivne taktart. Du kan ændre en takts faktiske varighed til hvad som helst uafhængigt af den i nodesystemet angivne taktart. Sædvanlig vis er nominal og faktisk taktart identisk. Dog kan f.eks. en optakt have en kortere faktisk varighed.
I illustrationen nedenfor har den første takt en nominal taktvarighed på 4/4, men en faktisk varighed på 1/4. I Takten i midten er både nominalvarigheden og den faktiske varighed 4/4. Sluttakten med en punkteret halvnode har en faktisk varighed på 3/4.

incomplete-measures.png

Irregulære takter

En "irregulær" takt indgår ikke i nummereringen af takter. Sædvanligvis markeres optakter som "irregulære". Hvis du benytter programversion 0.9.4 eller en tidligere version og markerer en takt som irregulær, skal du måske gemme og genindlæse nodearket, før ændringen kan ses i taktnummereringen.

Antal gentagelser

Hvis takten er i slutningen af en Gentagelser , kan du definere, hvor mange gange gentagelsen skal forekomme.

Brydning af flertaktspauser

Denne funktion bryder Heltaktspauser ("multi-taktspauser") ved den givne takt. Denne funktion bør være slået til ,før du aktiverer funktionen "Opret flertaktspauser" under menubjælkens Layout-stilRediger generel layout-stil.

Programversion 0.9.6 og senere versioner bryder helt automatisk flertaktspauser ved vigtige steder som f.eks. angivelse af formafsnit, taktskifte, dobbelt taktsstreg etc.

Nummerering

MuseScore nummerer automatisk fra den første takt i hvert system, men yderligere nummereringsindstillinger er tilgængelige. Vælg fra menubjælken: Layout-stilRediger generel layout-stil. Vælg derefter i venstre panel: "Sidenummerering og takttal". Nederst i det grå felt mod venstre finder du nu indstillinger for "takttal" (taktnummerering).

Sæt flueben ud for "Takttal" for at slå automatisk taktnummerering til.
Sæt flueben ud for "vis først", hvis du ønsker taktnummerering fra den første takt.
Sæt flueben ud for "alle nodelinier", hvis du ønsker taktnummering i alle nodesystemer. Uden flueben her vil kun det øverste nodesystem få tildelt taktnummerering.
Vælg taktnummerering i "hvert system" for at tildele taktnummerering af den første takt i hver enkelt nodelinje eller vælg "intervalg" og indtast intervallets længde i antal takter. F.eks. vil et interval på 1 tildele taktnummerering for hver takt, mens et interval på 5 kun vil tildele taktnummering for hver femte takt.