Σημεία αλλοίωσης

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Σημεία αλλοίωσης.

Τα σημεία αλλοίωσης μπορούν να τοποθετηθούν ή να αλλάξουν με το σύρσιμο ενός σημείου αλλοίωσης από την παλέτα των αλλοιώσεων σε μια νότα στην παρτιτούρα.
Accidentals palette

Εάν θέλετε μόνο να αλλάξετε το τονικό ύψος κάποιας νότας μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη νότα και να πατήσετε:

  • Up: Αύξηση του τονικού ύψους της νότας κατά ένα ημιτόνιο (Εξυπηρετεί τις διέσεις).
  • Down: Μείωση του τονικού ύψους της νότας κατά ένα ημιτόνιο (Εξυπηρετεί τις υφέσεις).
  • Ctrl+Up: Αύξηση του τονικού ύψους της νότας κατά μία οκτάβα.
  • Ctrl+Down: Μείωση του τονικού ύψους της νότας κατά μία οκτάβα.
Από την έκδοση 0.9.6 και μετά μπορείτε να μετατρέψετε ένα σημείο αλλοίωσης σε ένα προειδοποιητικό σημείο αλλοίωσης (κλεισμένο σε παρένθεση), σύρετε τις παρενθέσεις από την παλέτα των σημείων αλλοίωσης πάνω στο επιθυμητό σημείο αλλοίωσης της παρτιτούρας σας (όχι στην κεφαλή της νότας). Για να αφαιρέσετε την παρένθεση, επιλέξτε το σημείο αλλοίωσης και πατήστε Delete.

Αν αργότερα αλλάξετε το τονικό ύψος με τα βελάκια, οι χειροκίνητες ρυθμίσεις στα σημεία αλλοίωσης θα εξαλειφθούν.

Η λειτουργία του μενού ΝότεςΔιόρθωση Τονικού Ύψους προσπαθεί να "μαντέψει" τα σωστά σημεία αλλοίωσης για ολόκληρη την παρτιτούρα.