Σημειογραφία

Updated 9 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Notation

Στο προηγούμενο κεφάλαιο "Στοιχειώδη" μαθαίνετε πως να κάνετε note entry και να επιδράτε αμοιβαία με την παλέτα . Το κεφάλαιο "Σημειογραφία" περιγράφει λεπτομερέστερα τα διάφορα είδη σημειογραφίας, συμπεριλαμβανομένης και πιο προχωρημένης μουσικής σημειογραφίας.