Ετικέτα χρόνου

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Time signatures

Οι ετικέτες χρόνου είναι διαθέσιμες στην κύρια στήλη της παλέτας. Μπορείτε να σύρετε και να τοποθετήσετε τις ετικέτες χρόνου πάνω στην παρτιτούρα (βλέπε παλέτα για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην εργασία με παλέτες στο MuseScore).

Time Signature sidebar palette

Αν χρειάζεστε μια ετικέτα χρόνου που δεν βρίσκεται στην κύρια στήλη της παλέτας, κατευθυνθείτε στο ΔημιουργίαΧρόνος... προκειμένου να δημιουργήσετε το δικό σας σύμβολο. Μπορείτε να εισάγετε τους πάνω και κάτω αριθμούς (αριθμητές και παρονομαστές) στο παράθυρο Δημιουργία Ετικέτας Χρόνου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται να βάλετε μόνο τον πρώτο από τους αριθμητές. Τα επιπρόσθετα κουτάκια που υπάρχουν για να γράψετε αριθμούς είναι για την προσθήκη επιπλέον αριθμητών που είναι απαραίτητοι για τα πρόσθετα μέτρα , μέτρα που περιέχουν πολλούς αριθμητές, οι οποίοι χωρίζονται με το σύμβολο της πρόσθεσης.

Create new time signatures

Ελλιπή μέτρα

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αξία ενός μέτρου είναι διαφορετική από την αξία που ορίζεται από την ετικέτα χρόνου. Τα ελλιπή μέτρα είναι ένα κοινό παράδειγμα. Για την αλλαγή της ακριβούς αξίας ενός μέτρου στην περίπτωση που δεν απαιτείται η αλλαγή της ετικέτας χρόνου βλέπε ιδιότητες στην Επεξεργασία μέτρων .