Δέσιμο

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Ties

Το δέσιμο είναι μια καμπύλη γραμμή ανάμεσα σε δύο νότες του ίδιου τονικού ύψους. Αν χρειάζεστε μια καμπύλη γραμμή η οποία θα περιλαμβάνει νότες διαφορετικού τονικού ύψους, βλέπετε Σύζευξη .

Πρώτη μέθοδος

Επιλέξτε την πρώτη νότα:
First note selected

Το + δημιουργεί ένα δέσιμο:
Slur to adjacent note

Δεύτερη μέθοδος

Για να δημιουργήσετε δέσιμο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εισαγωγή νοτών πιέστε + μετά την πρώτη νότα του δεσίματος.