Οπλισμός

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Key signatures

Ο Οπλισμός δημιουργείται ή μπορεί να αλλάξει με το σύρσιμο ενός συμβόλου οπλισμού, από την παλέτα οπλισμών, σε ένα μέτρο ή έναν ήδη υπάρχων οπλισμό.
Keys palette

Το F9 εναλλάσει την εμφάνιση του παραθύρου παλέτα .

Αλλαγή

Σύρετε έναν οπλισμό από την παλέτα πάνω σε έναν οπλισμό της παρτιτούρας. Μπορείτε επίσης να σύρετε έναν οπλισμό από την παρτιτούρα πάνω σε έναν άλλο οπλισμό της παρτιτούρας, χρησιμοποιώντας Shift+αριστερό κλικ ποντικιού+Σύρσιμο.

Προσθήκη

Σύρετε έναν οπλισμό από την παλέτα πάνω σε ένα άδειο μέρος ενός μέτρου. Αυτό δημιουργεί έναν οπλισμό στην αρχή του μέτρου.

Αφαίρεση

Επιλέξτε έναν οπλισμό και πιέστε Del.