Φουρκέτα

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Φουρκέτα.

Οι Φουρκέτες είναι αντικείμενα με line . Για να δημιουργήσετε μια φουρκέτα επιλέξτε πρώτα μια νότα, για να σηματοδοτήσετε το σημείο απ' όπου ξεκινάει.

 • H: Δημιουργεί μια φουρκέτα crescendo
 • Shift+H: Δημιουργεί μια φουρκέτα diminuendo (decrescendo)

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φουρκέτες σέρνοντας ένα σύμβολο φουρκέτας από την παλέτα γραμμών πάνω στην κεφαλή μιας νότας.

 1. H δημιουργεί μια φουρκέτα crescendo:
  One-measure crescendo
 2. Διπλό κλικ μεταφέρει στη λειτουργία επεξεργασίας :
  Crescendo shows handles and anchors in edit mode
 3. Shift+Δεξιά μετακινεί την άγκυρα τέλους:
  Crescendo anchor extends to the next note
 4. Δεξιά μετακινεί το σημείο τέλους:
  Crescendo visually extends beyond anchor point