Ποικιλματική νότα

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Grace notes

Οι μικρές ποικιλματικές νότες (Acciaccatura) εμφανίζονται ως μικρές νότες με μια πλάγια γραμμή δια μέσου του στελέχους τους. Οι μεγάλες ποικιλματικές νότες (Appoggiatura) δεν έχουν πλάγια γραμμή δια μέσου του στελέχους τους. Και οι δύο τοποθετούνται πριν από την κανονικού-μεγέθους κύρια νότα.

Οδηγίες

Δημιουργήστε μία ποικιλματική νότα σέρνοντας ένα σύμβολο ποικιλματικής νότας από την παλέτα Ποικιλματικών Νοτών (Στην έκδοση 0.9.5 αλλά και σε προηγούμενες εκδόσεις η παλέτα αποκαλείται απλώς Νότες) πάνω σε μια κανονική νότα μέσα στην παρτιτούρα.

Αν θέλετε να αλλάξετε την διάρκεια από μία ποικιλματική νότα που δημιουργήσατε προηγουμένως, επιλέξτε την και διαλέξτε την επιθυμητή διάρκεια από μενού ή εισάγετε την με ένα από τα πλήκτρα 1 ... 9 (βλέπε εισαγωγή νοτών ).

Grace Notes palette

Εξωτερικοί σύνδεσμοι