Λειτουργία Επεξεργασίας

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Λειτουργία Επεξεργασίας.

Η επεξεργασία πολλών στοιχείων της παρτιτούρας γίνεται με Λειτουργία Επεξεργασίας :

 • Double Click: Ξεκινά τη Λειτουργία Επεξεργασίας
 • Escape: Σταματά τη Λειτουργία Επεξεργασίας

Κάποια στοιχεία (όπως π.χ. η σύζευξη) εμφανίζουν κουτάκια στη λειτουργία επεξεργασίας, τα οποία μπορούν να μετακινηθούν με το σύρσιμο του ποντικιού ή με σχετικές λειτουργίες του πληκτρολογίου.

Σύζευξη στη Λειτουργία Επεξεργασίας:

Sample slur in Edit Mode

Διαθέσιμες λειτουργίες πληκτρολογίου:

 • Left: Μετακινεί το κουτάκι αριστερά
 • Right: Μετακινεί το κουτάκι δεξιά
 • Up: Μετακινεί το κουτάκι προς τα πάνω
 • Down: Μετακινεί το κουτάκι προς τα κάτω
 • Ctrl+Left (Mac: +Left): Μετακινεί το κουτάκι αριστερά
 • Ctrl+Right (Mac: +Right): Μετακινεί το κουτάκι δεξιά
 • Ctrl+Up (Mac: +Up): Μετακινεί το κουτάκι προς τα πάνω
 • Ctrl+Down (Mac: +Down): Μετακινεί το κουτάκι προς τα κάτω
 • Shift+Left: Μετακινεί την άγκυρα του σημάδιού του κουτιού αριστερά
 • Shift+Right: Μετακινεί την άγκυρα του σημαδιού του κουτιού δεξιά
 • Tab: Οδηγεί στο επόμενο κουτάκι

Βλέπε επίσης : Επεξεργασία Κειμένου , Σύζευξη , Αγκύλη , Γραμμές