Στοιχειώδη

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Στοιχειώδη.

Το προηγούμενο κεφάλαιο "Ξεκινώντας" σας καθοδηγεί μέσω της λειτουργίας Εγκατάσταση και σας δείχνει τη διαδικασία για Δημιουργία νέας παρτιτούρας . Το κεφάλαιο "Στοιχειώδη" παρέχει μια επισκόπηση του MuseScore και περιγράφει τις γενικές μεθόδους αλλληλεπίδρασης με την παρτιτούρα.