Στοιχειώδη

Updated 1 year ago
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Basics

Το προηγούμενο κεφάλαιο "Ξεκινώντας" σας καθοδηγεί μέσω της λειτουργίας Εγκατάσταση και σας δείχνει τη διαδικασία για Δημιουργία νέας παρτιτούρας . Το κεφάλαιο "Στοιχειώδη" παρέχει μια επισκόπηση του MuseScore και περιγράφει τις γενικές μεθόδους αλλληλεπίδρασης με την παρτιτούρα.