Στίχοι

Updated 9 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Στίχοι.
  1. Εισάγετε πρώτα τις νότες
  2. Επιλέξτε την πρώτη νότα
  3. Από το κύριο μενού επιλέξτε ΔημιουργίαΚείμενοΣτίχοι και εισάγετε το κείμενο των στίχων για την πρώτη νότα
  4. Πληκτρολογήστε Space στο τέλος της λέξης για να μεταβείτε στην επόμενη νότα
  5. Πληκτρολογήστε ένα ενωτικό σημείο - στο τέλος της συλλαβής για να μεταβείτε στην επόμενη νότα. Οι συλλαβές συνδέονται με μια παύλα
  6. Shift+Space μας μεταφέρει στην προηγούμενη συλλαβή
  7. Enter (Mac: Return) μετακινεί κάτω στην επόμενη γραμμή στίχου

Sample lyrics:A-des-te fi-del-es

Οι συλλαβές μπορούν να παραταθούν με υπογράμμιση:
Syllable extension line

Η εισαγωγή έχει γίνει με: soul, _ _ _ To Esc.

Ειδικοί χαρακτήρες

Οι στίχοι μπορούν να text editing όπως το κανονικό κείμενο με την εξαίρεση μερικών χαρακτήρων. Αν θέλετε να προσθέσετε ένα κενό, ένα ενωτικό σημείο ή μια υπογράμμιση σε μια μόνο συλλαβή, τότε χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις.

  • Ctrl+Space (Mac: +Space) εισάγει ένα κενό στο κείμενο των στίχων
  • Ctrl+- (Mac: +-) εισάγει ένα ενωτικό σημείο (-) στο κείμενο των στίχων
  • Μόνο Mac: +_ εισάγει μια υπογράμμιση (_) στο κείμενο των στίχων

Δείτε επίσης: Κείμενο , Ονόματα Συγχορδιών .