invoer richting veranderen

• Jan 7, 2017 - 12:04

Beste Mensen,
Ik ven een sonate van Telemann een het intoetsen. Die bestaat uit 5 verschillende partijen. Mijn Musescore programma staat ingesteld dat bij het intoetsen aan het einde van een matr de cursor naar de volgende maat springt van de partij waar ik mee bezig ben. ( dus horizontal)

Omdat ik maat voor maar werk, zou ik het makkelijker vinden als de cursor niet horizontaal maar verticaal verspringt. Dus naar de zelfde maat.... maar dan van de volgende partij. Is die maat weer gevuld dan zou de cursor weer naar de volgende partij moeten gaan.. Ik heb erg gezocht in het Handboek zowel in het Nederlands als in het Engels. Maar ik kan het juiste woord of term niet bedenken waar op ik zou kunnen zoeken.
Mijn vraag: Bestaat de mogelijkheid die ik hier boven beschrijf? en waar moet ik onder zoeken in het Handboek

Hartelijke groet
FredPaul Vogel

Dear people,
I'm writing a sonata by Telemann. Which consists of five different parties. My MuseScore program is set up in writing at the end of a matr the cursor jumps to the next measure of the party where I'm doing. (Horizontal)

Because I measure but work, I would find it easier if the cursor is not horizontal but vertical jumps. So to the same size .... but then the next party. Is that size again filled the cursor would have to go to the next game .. I really wanted in the Manual in both Dutch and English. But I can not think of the right word or term on where I might look for.
My question: Is it possible that I describe here above? and where to look under the Manual

Sincerely
Fred Paul Vogel


Comments

I'm not really sure what you asking - the translation is not so good. But I'm guessing you are saying you want the cursor to jump to the next *staff* rather than the next *measure* when you finish note entry for one measure on one staff. There is no option for that, but it's just a single keystroke to move the cursor down to the next staff (Alt+Down). And in that particular case, this also backs it up to the previous measure.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.