Zásuvné moduly

Updated 9 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Doplnky

Zásuvné moduly sú malé časti kódu, ktoré do MuseScore pridávajú určitú funkciu. Pridaním zásuvného modulu sa do menu Zásuvné moduly pripojí nová položka menu na vykonanie určitého úkonu v notovom zápise alebo jeho časti. Zásuvné moduly sú spôsobom, ako umožniť používateľom s minimálnymi programátorskými zručnosťami pridávať funkcie do programu. Ak chcete vytvárať zásuvné moduly, prečítajte si dokumentáciu.

Niektoré zásuvné moduly sa už dodávajú s MuseScore. Viac zásuvných modulov môžete nájsť v depozitári zásuvných modulov.

Inštalácia

Majte na pamäti, že pri niektoré zásuvné moduly môžu na to, aby fungovali vyžadovať nainštalovanie ďalších komponentov (písma...) . Pre viac informácií si prečítajte dokumentáciu ku konkrétnemu zásuvnému modulu.

Windows

MuseScore hľadá zásuvné moduly v priečinkoch C:\Program Files\MuseScore\PluginsC:\Users\USERNAME\AppData\Local\MusE\MuseScore\plugins vo Viste a Windowse 7 alebo v priečinku C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\MuseScore\plugins vo Windowse XP.
Stiahnite si zazipovaný súbor zásuvného modulu a dekomprimujte ho do jedného z týchto priečinkov.

MacOS X

On MacOS X, MuseScore looks for plugins in the MuseScore bundle in /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/plugins and in ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/plugins. Download an unzip the plugin file in one of these directories.
To be able to move files in the app bundle, right click on MuseScore.app and choose "Show package contents" to reveal the Contents directory.

Linux

Stiahnite a odzipujte zásuvný modul do priečinka /usr/local/share/mscore-1.0/plugins alebo ~/.local/share/data/MusE/MuseScore/plugins

Štandardne nainštalované zásuvné moduly

ABC import

Tento zásuvný modul využíva internetovú službu (http://abc2xml.appspot.com/) na otváranie súborov ABC v MuseScore. Podporuje ABC 1.6. Súbor ABC sa posiela internetovej službe, a vracia sa súbor MusicXML. Zásuvný modul potom zobrazí jeho notový zápis ako nový notový zápis.

Chord chart

Tento zásuvný modul vytvorí notový zápis s názvami všetkých akordov, ktoré podporuje MuseScore v džezovom štýle.

Color notes

Tento zásuvný modul vyfarbí notové hlavičky všetkých nôt vo všetkých notových osnovách a hlasoch podľa pravidiel pre boomwhackery . Každá nota má inú farbu. C má inú farbu ako cis. Cis a des majú rovnakú farbu.
Ak chcete vymaľovať všetky noty čiernou, kliknite pravým tlačidlom myši na notovú hlavičku -> Vybrať -> Všetky podobné prvky. Znova kliknite pravým tlačidlom myši na notovú hlavičku -> Farba -> vyberte čiernu.

Create scores

Tento zásuvný modul vytvorí notový zápis pre klavír so štyrmi štvrťovými notami C D E F. Je to dobrý začiatok, ako sa naučiť vytvoriť nový notový zápis a pridávať noty zo zásuvného modulu.

Note names

Tento zásuvný modul zobrazí anglický názov každej noty v prvom hlase blízko notovej hlavičky.

Test

Tento zásuvný modul je iba test a zobrazí okno „Hello MuseScore“. Je to dobrý základ, ako sa naučiť vytvárať zásuvné moduly.