Tempo

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tempo.

  Označení tempa lze do notového zápisu přidat v podobě textu tempa. Tempo přehrávání je také možné dočasně potlačit pomocí přehrávacího panelu.

  Označení tempa

  Označení tempa jsou používána k vyjádření rychlosti notového zápisu a odráží se na přehrávání. Je možné mít více označení tempa na různých místech notového zápisu (výchozí hodnota, pokud není udáno, je 120 M.M.

  Poznámka: M.M. je zkratka používaná v Evropě už skoro 200 let, dle Mälzelova metronomu (jinak anglické BPM znamená tolik co "úderů za minutu": ÚZM).

  Přidání označení tempa:

  1. Vyberte notu nebo pomlku, kam se má tempo přidat (kde se má nastavení/změna (označení) tempa objevit).
  2. Otevřete paletu s tempy a dvakrát klepněte na styl označení tempa pro jeho přidání k vybrané notě nebo pomlce. Popřípadě můžete tempo z palety na notu nebo pomlku přetáhnout přímo. Také můžete tempo přidat přes hlavní nabídku: PřidáníText...Tempo, nebo použít klávesovou zkratku Alt+T, v kterémžto případě bude hodnota noty, která se použije, automaticky odvozena z taktového označení (nebudete si tedy moci vybrat, s jakou hodnotou noty bude tempo vytvořeno).

  Stávající označení tempa lze změnit dvojitým poklepáním na text pro vstoupení do režimu upravování textu.

  Označení tempa, rychlost přehrávání v počtu úderů za minutu (počet čtvrťových not za minutu: BPM → M.M. → ÚZM) lze upravit přímo upravením textu, pokud je ve správci povoleno Sledovat text a text tempa je vyjádřen ve tvaru "doba trvání noty = číslo", jako je tomu v tomto příkladu, který obsahuje informace "čtvrťová nota = 75":

  Značka pro metronom: Andante, čtvrťová nota = 75

  Pokud bylo označení tempa upraveno a už tyto údaje neobsahuje (například slovo Andante bez čísla, jež by s ním bylo spojeno), jednou klepněte na označení pro jeho výběr. Zrušte zaškrtnutí v okénku Sledovat text ve správci, a budete moci počet úderů za minutu o délce čtvrťové noty, které představuje označení tempa, nastavit ručně.

  Správce, tempo

  Poznámka: Přehrávání může být rychlejší nebo pomalejší než stanovený počet M.M., pokud je nastavení tempa v přehrávacím panelu nastaveno jinak než na 100 procent.

  Ritardando a accelerando

  Pozvolné změny tempa jako ritardando (rit.) a accelerando (accel.) lze do notového zápisu přidat jako text osnovy, ale v současnosti to na přehrávání nemá žádný účinek. Tempo přehrávání lze změnit pomocí přehrávacího panelu nebo pomocí textu tempa v notovém zápisu. Účinku ritardanda lze nicméně dosáhnout postupným snížením rychlosti (tempa) pomocí skrytého označení tempa. Například v tomto kousku s obecným tempem čtvrťové noty = 110 M.M. lze poslední tři takty ritardanda zpomalit o 10 M.M. na první notě každého taktu stanovením efektu ritardanda. Text značky pro tempo se ve správci skryje zrušením zaškrtnutí v okénku viditelný, takže se ve vytištěném notovém zápisu objeví pouze ritardando.

  Ritardando

  Ke zautomatizování tohoto procesu byl vyvinut přídavný modul: TempoChanges (vnější odkaz)

  Koruny

  Koruny dostupné v paletě artikulace a ozdoby mají vlastnost Protáhnutí času, kterou lze nastavit přes správce. Ve výchozím nastavení je tato vlastnost nastavena na 1,00. Aby MuseScore korunu přehrávalo dvakrát déle, než jaká je její obvyklá doba trvání, klepněte na korunu a Protáhnutí času nastavte na 2,00.

  Přehrávací panel

  • Zobrazit přehrávací panel: PohledPřehrávací panel nebo F11 (Mac: fn+F11)

   Přehrávací panel

  • Změnit počet úderů za minutu (BPM → M.M. → ÚZM) pomocí posuvníku tempa

  Toto nastavení v notovém zápisu není uloženo a používá se na přepsání všech označení tempa nastavených v notovém zápisu. Pokud máte v notovém zápisu více označení tempa, počet M.M. → ÚZM (úderů za minutu) zobrazený nad posuvníkem bude odviset od toho, kde v notovém zápisu jste. Například, pokud máte tempo nastaveno na 80 M.M. a přehrávací panel je nastaven na 120 % tempa, skutečné tempo přehrávání bude 96 M.M., což můžete říct podle čísla zobrazeného nad procentem v přehrávacím panelu.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.