Text písně

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Zpěvní text

  Zadávání textu písně do notového zápisu

  Pro připojení textu písně k notám v notovém zápisu:

  1. Nejprve zadejte noty, k nimž zamýšlíte připojit slova písně
  2. Klepněte na notu, kde chcete začít se zadáváním slov písně
  3. Stiskněte Ctrl+L (Mac: +L); nebo v hlavní nabídce vyberte PřidáníTextText písně. Potom napište slabiku pro první notu
  4. Použijte následující volby pro pokračování v zadávání slov:
   • Stiskněte mezerník (nebo Ctrl+) na konci slova pro přechod na další notu
   • Stiskněte spojovník - na konci slabiky pro přechod na další notu. Slabiky jsou spojeny spojovací čárkou
   • Stiskněte Shift+mezerník (nebo Ctrl+) pro přesun na předchozí slabiku
   • Stiskněte (klávesu Enter) pro přesun dolů na další řádek textu s další slokou (Poznámka: Nepoužívejte klávesu Enter na číselné klávesnici!)
   • Stiskněte šipku nahoru pro návrat na řádek textu výše
  5. Stiskněte Esc pro ukončení zadávání slov písně
  6. Pro napsání druhého nebo dalších řádků textu písně zopakujte kroky 2 a 3 výše, nebo dvakrát klepněte na první slabiku, stiskněte a napište slabiku pro první notu, potom pokračujte krokem 4

  Příklady

  Sample lyrics: A-des-te fi-del-es

  Melisma

  Melisma je slabika nebo slovo, které se táhne přes dvě nebo více not (řada tónů zpívaných na jednu slabiku textu). Je naznačena podtržítkem sahajícím od výchozího bodu slabiky po poslední notu melismy. Podtržítko je vytvořeno umístěním ukazatele na konec slabiky a stisknutím Shift+_: jednou pro každou notu v melismě. Podívejte se na obrázek níže:

  Čára prodlužující slabiku, melisma

  Text písně výše byl vytvořen následujícím způsobem:

  1. Napište písmena s-o-u-l, potom napište čárku.
  2. Na konci slova stiskněte Shift+___.
  3. Napište písmena T-o, potom stiskněte Esc.

  Pro rozšíření slabik, jež nejsou poslední, jednoduše použijte další spojovníky -, ukáže se jen jeden z nich, a slabika bude zarovnána doprava k první notě. Podobá se to posledním slabikám, které se zapisují melismou. Podívejte se výše.

  Elize

  Elize je vypouštění samohlásky na konci slova, pokud další slovo začíná též samohláskou. Dvě slabiky pod notou lze spojit znakem elize, také známé jako lyrický legatový oblouček.

  Ukázka lyrického legatového obloučku pod notou

  V nástrojovém panelu pro text klepněte na ikonu klávesnice.

  značka klávesnice

  Nebo stiskněte F2 pro otevření palety s textovými značkami. Elize je čtvrtá od konce (U+203F ‿ "spodní oblouček", ligatura). Elize bude rovnoměrně vystředěna. Slabiky budou rozděleny dvěma mezerami. Vložena bude po první. Pro příklad e͜ A ukázaný výše:

  1. Stiskněte e
  2. Vložte elizi pomocí palety F2
  3. Stiskněte Ctrl+mezerník (Mac: +mezerník)
  4. Stiskněte A

  Ne všechna písma obsahují znak elize. Pro zjištění, která písma ve vašem počítači podporují elizi, se podívejte na seznam písem (hledejte všechna písma, která namísto prázdného obdélníku ukazují mezi písmenem e a písmenem A ligaturu). Zarovnání znaku se různí i mezi jednotlivými písmeny.

  Zvláštní znaky

  Text písně lze s výjimkou několika znaků upravovat jako běžný text. Pokud chcete přidat mezeru, spojovník (spojovací čárku) nebo podtržení k jednotlivé slabice, použijte následující zkratky:

  • Ctrl+mezerník (Mac: +mezerník) vloží do textu písně mezeru ( )
  • Ctrl+- (Mac: +-) nebo AltGr+- vloží do textu písně spojovník (-)
  • Ctrl+Shift+_ (Mac: +_) vloží do textu písně podtržení (_)
  • Ctrl+ (Mac: +Enter) nebo Enter (z číselné klávesnice) vloží do textu písně posun na nový řádek

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.