Mixer

Updated 5 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Mixer.

  Mixeren giver mulighed for at ændre lyden for et instrument, og for at indstille lydstyrke og panorering for den enkelte nodelinje.

  For at vise/skjule mixeren kan man benytte en af følgende:

  • Tryk F10 (Mac: fn+F10).
  • Fra hovedmenuen, vælg VisMixer.

  The mixer shows dials for each part

  Note: Særskilt indstilling af rumklang og kor effekter for hver kanal er endnu ikke implementeret; brug synthesizer effekt enheden i stedet.

  Navnet på den enkelte mixer kanal er det samme som Stemmenavn i dialogen Nodelinje egenskaber.

  Stum og Solo

  • For at afbryde afpilningen af en nodelinje, markeres checkboxen "Stum". Kan gentag for flere nodelinjer efter behov.
  • For kun at afspille en enkelt nodelinje markeres checkboxen "Solo" for denne.

  Indstillinger

  Klik og træk opad for at dreje en knap med uret , klik og træk nedad for at dreje en knap mod uret. Man kan også holde markøren over knappen og brug musens hjul. Ved at dobbeltklikke på en knap vil den blive sat tilbage til standard positionen.

  Lyd

  Menuen "Lyd" viser en menu med en oversigt over alle instrumenter, som er indeholdt i den aktuelle SoundFont. Hvis man har flere SoundFont indlæst i Synthesizeren, vil tilføjelserne fra alle SoundFont (og/eller SFZ filer) blive vist i en enkelt lang liste - i den rækkefølge der tidligere er indstillet i Synthesizer.

  Tip: For at finde et instrument, klik på listen "Lyd", og indtast det første bogstav i instrumentets navn. Gentag efter behov.

  Ændring af lyd for en nodelinje (pizz., con sordino, etc.)

  Nogle instrumenter har flere kanaler i Mixereb, som kan bruges til at ændre lyden midt i et nodeark. For eksempel er en nodelinje til et strengeinstrument (violin, viola, cello etc.) tildelt tre kanaler: en til "arco" (eller "normal"), en anden til "pizzicato", og en tredje til "tremolo." En trompet linje vil have en kanal til "normal" og en anden forbeholdt "mute", o.s.v.

  Instruktionerne bruger strengeinstrument med pizzicato som eksempel, men de samme principper kan bruges til alle andre instrumenter, der tillader ændringer i lyden.

  1. Marker den første node i den sektion, som ønskes pizzicato;
  2. I hovedmenuen vælges TilfæjTekstNodelinjetekst;
  3. Tast "pizz." Denne tekst benyttes kun som visuel markering, og påvirker ikke afspilning direkte;
  4. Højreklik på den indsatte nodelinjetekst og vælg Nodelinjetekst egenskaber...;
  5. På fanebladet "Skift kanal" vælges en eller flere stemmer i venstre side;
  6. I dropdown menuen vælges pizzicato;

   Nodelinjetekst egenskaber

  7. Klik på OK for at vende tilbage til nodearket.

  Alle noder efter den indsatte nodelinjetekst vil blive spillet pizzicato. For at vende tilbage til den normale instrument lyd senere, følges samme fremgangsmåde som ovenfor. Blot tastes i trin 3 "arco", og der vælges normal i trin 6.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.