Δακτυλισμοί

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Fingering

Οι Δακτυλισμοί μπορούν να προστεθούν στις νότες με το σύρσιμο ενός χαρακτήρα δακτυλισμού, από την παλέτα δακτυλισμών, πάνω στην κεφαλή της νότας μέσα στην παρτιτούρα. Όταν έχετε επιλέξει πρώτα την κεφαλή της νότας, μπορείτε να προσθέσετε ένα χαρακτήρα δακτυλισμού χρησιμοποιώντας διπλό κλικ. Οι Δακτυλισμοί είναι κανονικό κείμενο στο οποίο μπορεί να γίνει text editing όπως σε κάθε άλλο κείμενο.

Fingering palette