Δακτυλισμοί

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Δακτυλισμοί.

Οι Δακτυλισμοί μπορούν να προστεθούν στις νότες με το σύρσιμο ενός χαρακτήρα δακτυλισμού, από την παλέτα δακτυλισμών, πάνω στην κεφαλή της νότας μέσα στην παρτιτούρα. Όταν έχετε επιλέξει πρώτα την κεφαλή της νότας, μπορείτε να προσθέσετε ένα χαρακτήρα δακτυλισμού χρησιμοποιώντας διπλό κλικ. Οι Δακτυλισμοί είναι κανονικό κείμενο στο οποίο μπορεί να γίνει text editing όπως σε κάθε άλλο κείμενο.

Fingering palette