hi

• Feb 7, 2018 - 03:49

I live in Mongolia. Is translate the manuscript in Mongolian?


Comments

In reply to by Jojo-Schmitz

Тийм ээ Мөн гар бичмэл монгол хэл дээр хөрвүүлэн бичиж гарын авлага болон гаргах хүсэлтэй байгаа тул зөвшөөрөл танай компанаас хүсэж байна. Хүндэтгэсэн О.Отгонцэцэг.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.