Taktoperasjoner

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Measure operations

Legge til

For å legge til en takt til slutten av stykket, trykk Ctrl+B (Mac: +B), eller fra velg fra menyen Sett innTakterLegg til takt. For å legge til flere takter, trykk Ctrl+Shift+B (Mac: +Shift+B) eller bruk menyvalget Sett innTakterLegg til takter....

Sette inn

Velg først en takt, deretter trykk Ins eller bruk menyvalget Sett innTakterSett inn takt for å sette inn en ny, tom takt rett før den valgte takten. For å sette inn flere takter, trykk Ctrl+Ins (Mac: +Ins) eller bruk menyvalget Sett innTakterSett inn takter....

Slette

Velg takten, deretter trykk Ctrl+Del (Mac: +Fn+Backspace).

For versjon 0.9.5 og tidligere, gjøres det slik: For å slette en takt må du først velge den på en spesiell måte. Trykk Ctrl (Mac: ) på tastaturet samtidig som du klikker med musen på en tom del av en takt. Takten markeres med en stiplet linje for å indikere at du valgte et "stykke tid". Trykk Ctrl+klikk (Mac: +klikk) for å utvide utvalget. Trykk Del (Mac: Fn+Backspace) for å fjerne takten(e) fra notearket.

Egenskaper

For å redigere egenskapene til en takt, høyreklikk på en tom del av takten og velg Egenskaper for takt....

Dialogboks for taktegenskaper

Notesystemer

Egenskapen "Synlig" lar deg vise eller skjule notene og notelinjene for den gjeldende takten. "Uten notehals"-valget lar deg vise eller skjule notehalser for alle notene i den gjeldende takten. Noter som vanligvis har notehals, som halvnoter og fjerdedelsnoter, vil kun vise notehodet når dette valget er aktivert.

Varighet

Den nominelle varigheten tilsvarer den taktarten som vises på notearket. Du kan endre den faktiske varigheten for takten til hva som helst, uavhengig av taktarten. Normalt sett er den nominelle og faktiske varigheten identisk. En opptakt kan ha en kortere faktisk varighet.

I figuren under har opptakten en nominell varighet på 4/4, men en faktisk varighet på 1/4. Taktene i midten har både nominell og faktisk varighet lik 4/4. Sluttakten med en punktert halvnote har en faktisk varighet på 3/4.

ufullstendige takter

Irregulære takter

En irregulær takt blir ikke talt med i taktnummereringen. Normalt er en opptakt merket som irregulær. Hvis du bruker versjon 0.9.4 eller tidligere og angir at en takt er irregulær, kan det hende du må lagre og laste inn notearket på nytt før taktnumrene viser endringen.

Legg til i taktnummerering

Du kan også bruke valget "Legg til i taktnummerering" for å påvirke taktnummereringen. Her kan du sette inn positive eller negative tall, som blir lagt til eller trukket fra taktnummereringen til etterfølgende takter. Verdien "-1" har samme effekt som å sette takten til å være irregulær.

Strekk i utseende av noteark

Du kan øke og minke den horisontale avstanden mellom noter med dette valget.

Antall repetisjoner

Hvis takten er på slutten av en repetisjon kan du definere hvor mange ganger repetisjonen skal spilles.

Bryt pause over flere takter

Denne funksjonen deler en helpause ved denne takten. Dette valget må velges før du skrur på "Opprett pause over flere takter"-valget i StilEndre generell stil.

I versjon 0.9.6 og nyere blir flertaktspauser automatisk brutt ved viktige endringer som øvingsmerker, endringer i taktart, doble taktstreker etc.

Nummerering

MuseScore nummererer automatisk den første takten i hvert system, men flere muligheter er tilgjengelig. Fra hovedmenyen, velg StilEndre generell stil. I listen til venstre, velg "Nummerering". Nede på høyre side er seksjonen for nummerering av takter.

Kryss av for "Nummerering av takter" for å skru på automatisk nummerering av takter.
Velg "Vis første" hvis du vil at den første takten skal være nummerert.
Merk "Alle notesystemer" hvis du vil ha nummer på alle notesystemer, ellers blir det bare nummer på det øverste notesystemet.
Velg "Hvert notesystem", som viser nummer på første takt i hver linje, eller velg nummer på "Intervall" og angi hvilket intervall du vil ha. For eksempel vil et intervall på 1 gi nummer på hver takt, mens et intervall på 5 gir nummer på hver 5. takt.