Transpozycja

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Transposition

Transpozycja jest przenoszeniem zaznaczonych nut wyżej lub niżej na pięciolinii. MuseScore obsługuje dwa rodzaje transpozycji.

  1. Transpozycja chromatyczna przenosi jedną lub więcej nut w górę lub w dół w odstępach półtonów.
    Można to zrobić za pomocą polecenia NutyTransponuj... z menu głównego. Innym sposobem jest wybranie nut do przeniesienia i wciśnięcie lub .
  2. W transpozycji diatonicznej jedna lub więcej nut są przenoszone z uwzględnieniem tonacji. Aby przenieść pojedynczą nutę, po prostu przeciągnij ją w górę lub w dół. Wyboru więcej niż jednej nuty dokonuje się za pomocą lewego przycisku myszki lub przez wciśnięcie Ctrl ze strzałką na jedną z wybranych nut.