Číslovaný bas

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Figured bass

  Pridať číslovaný bas

  1. Vyberte notu, pre ktorú má číslovaný bas platiť
  2. Stlačte klávesovú skratku Číslovaného basu (prednastavené je Ctrl+G; skratku upravíte v Nastaveniach)
  3. Požadovaný text zadajte do 'modrého rámika' (pozri nižšie)
  4. Na ďalšiu notu prejdete stlačením klávesy Space (môžete tiež kliknúť mimo rámik a tým vystúpite z režimu vkaldania)

  Example 1

  Pomocou klávesy Space prejdete na ďalšiu notu alebo pomlčku danej notovej osnovy. Ak chcete prejst do bodu medzi znakmi notopisu, alebo chcete rozšíriť skupinu číslovaného basu na dlhšie trvanie, prejdite na sekciu Dĺžka skupiny.

  Klávesou Tab rozšírite rámik po začiatok nasledujúceho taktu.

  Klávesová skratka Shift+Space posunie rámik k predchádzajúcej note alebo pomlčke v notovej osnove.

  Klávesová skratka Shift+Tab posunie rámik k začiatku predchádzajúceho taktu.

  Formátovanie textu

  Čísla

  Čísla sú vkladané priamo. Skupiny čísel sú zadávané ako jednoduchý text a umiestnené nad sebou prostredníctvom klávesy Enter:

  Example 2

  Posuvky

  Posuvky môžu byť vkladané štandardnými klávesami:

  Pre vloženie: napíšte:
  dvojitého béčka bb
  béčka b
  odrážky h
  krížika #
  dvojitého krížika ##

  Textové znaky sa po zadaní a opustení režimu vkladania zmenia na znaky notopisu. Posuvky môžu byť umiestnené pred alebo za číslami (a samozrejme, namiesto čísiel v prípade notácie alterovaných tercií). Štýly notácie sú automaticky zarovnané vo vzťahu k požadovanému štýlu a posuvky sú umiestňované na pravej alebo ľavej strane.

  Kombinované tvary

  Zlomky alebo čísla so značkou kríža sa zadávajú pomocou kláves \, / alebo + za číslom (kombinácia prípon); výsledný tvar kombinovaných tvarov sa zjavý po opustení režimu úpravy:

  Example 3

  Zabudovaný font je schopný spravovať ekvivalenty jednotlivých kombinácií a môže uprednostniť najbežnejšie používanú zámenu:

  Zadanie 1+, 2+, 3+, 4+ vyústi do Modern digits 1 (alebo Historic digits 1 )

  a 5\, 6\, 7\, 8\, 9\ vyústi do Modern digits 2 (alebo Historic digits 2 )

  Maje na pamäti, že klávesa / môže byť kombinovaná iba s číslom 5; všetky ostatné 'zlomky' sú zobrazované so znakom otáznika.

  Klávesa + môže byť použitá aj pred číslom; v tomto prípade nejde o kombináciu, ale znak kríža je riadne zarovnaný ('+' je umiestnené na ľavej strane).

  Zátvorky

  Oblé: '(', ')' a hranaté: '[', ']' zátvorky môžu byť vložené pred aj za posuvky, čísla a čiaru vyznačujúcu pokračovanie. Vložené zátvorky nenarušia zarovnanie hlavných znakov.

  Poznámky:

  • Editor nekontroluje balancovanie zátvoriek, či už oblých, alebo hranatých.
  • Viacero zátvoriek v rade zabraňuje rozpoznávaniu vloženého textu.
  • Zátvorky medzi čislom a kombinovanou príponou ('+', '\', '/') sú akceptované, ale neumožňujú kombinácie tvarov.

  Čiara vyznačujúca pokračovanie

  Čiara vyznačujúca pokračovanie sa vkladá zadaním znaku '_' (podtrhovník) na konci čiary. Každé číslo zo skupiny môže maťvlastnú čiaru:

  Example 4

  Čiary sú vykreslené pre celú dobu trvania skupiny číslovaného basu (v súčasnosti však nepokračujú v systémoch, ktoré nasledujú, rovnako ako pri čiarach v textovej zložke).

  'Rozšírené' čiary vyznačujúce pokračovanie

  V niektorých prípadoch sa čiara musí prepojiť s čiarou nasledujúcej skupiny, ak má byť akord zachovaný v oboch skupinách. Zápis demonštrujú nasledovné príklady (oba zJ. Boismortier, Pièces de viole, op. 31, Paris 1730):

  Example 4b

  V prvom prípade má každá skupina vlastnú čiaru. V druhom prípade je čiara prvej skupiny prepojená s čiarou druhej skupiny.

  Toto zobrazenie docielite zadaním viacerých podtrhovníkov (dvoch alebo viac) "__" na konci textovej línie prvej skupiny.

  Trvanie

  Každá skupina číslovaného basu má vyznačenú dobu trvania prostredníctvom šedej čiary nad skupinou (táto čiara má iba informatívny charakter a nebude vytlačená ani exportovaná do PDF).

  Štandardne má skupina dovnakú dĺžku trvania ako nota, ku ktorej je priradená. Ak sa má v rámci jednej noty nachádzať viacero skupín, musí byť upravená aj ich dĺžka. To platí aj v prípade rozšírenia doby trvania skupiny na viacero nôt.

  Úpravu doby trvania vykonáte klávesovými skratkami uvedenými nižšie; každá z nich

  • rozšíri rámik o danú hodnotu
   A
  • nastaví trvanie predošlej skupiny na novú pozíciu rámika.

  Použitím viacerých skratiek za sebou, bez zadania textu číslovaného basu, rozšírite predchádzajúcu skupinu.

  Zadajte: | pre dosiahnutie:
  ------------------------------------------ --|---------------------
  Ctrl+1 | 1/64
  Ctrl+2 | 1/32
  Ctrl+3 | šestnástinová
  Ctrl+4 | osminová
  Ctrl+5 | štveťová
  Ctrl+6 | polová
  Ctrl+7 | celá
  Ctrl+8 | dvojitá celá

  (Čísla sú rovnaké, ako pri zadávaní hodnôt pre noty)

  Zadanie presnej doby trvania skupiny číslovaného basu je nutné iba v dvoch prípadoch:

  1. Ak sa pod notou v jednej notovej osnove nachádza viacero skupín (iný spôsob nie je možný).
  2. Ak je použitá čiara vyznačujúca pokračovanie (dĺžka čiary závisí od doby trvania skupiny).

  Presné hodnoty doby trvania je vhodné zadávať v každom prípade, nakoľko sa tak predíte problémom s používaním doplnkov a formátu MusicXML.

  Úprava existujúceho číslovaného basu

  Už vložený číslovaný bas upravíte nasledovne:

  • Označte znaky číslovaného basu, alebo notu ku ktorej patrí a stlačte rovnakú klávesovú skratku, ako pri vytváraní nového číslovaného basu
   alebo
  • Dvojkliknite na znaky číslovaného basu

  Po otvorení rámiku na úpravu budú pre jednoduchšiu prácu spätne zobrazené klasické znaky písma ('b', '#' a 'h' pre posuvky, oddelené kombinované prípony, podtrhovníky a podobne).

  Po vykonaní požadovanej upravy stlačte klávesu Space a presuniete sa na ďalšiu notu, alebo kliknite mimo rámik podobne, ako pri vytváraní nového číslovaného basu.

  Štýl

  V menu ŠtýlVšeobecné... môžete nastaviť spôsob zobrazenia číslovaného basu. Zvoľte záložku "Číslovaný bas" v zozname na pravej strane a zobrazí sa nasledovné dialógové okno:

  Configuration dialog box

  Menu Typ písma obsahuje všetky fonty konfigurované pre číslovaný bas. Štandardná inštalácia obsahuje iba jeden typ písma, Je ním "MuseScore Figured Bass" a tento typ je zároveň aj prednastavený.

  Veľkosť písma v bodoch (in points) je prepojená s hodnotou priestoru: prednastavená hodnota priestoru je už zadaná; pre menšie alebo väčšie hodnoty priestoru sa používajú proporčne menšie alebo väčšie hodnoty.

  Zvislá pozícia určuje vzdialenosť (v priestore) od vrchu notovej osnovy po vrchný okraj textu číslovaného basu. Záporné hodnoty posúvajú nahor (číslovaný bas nad notovou osnovou) a kladné hodnoty posúvajú nadol (číslovaný bas pod notovou osnovou: na prekročenie celej notovej osnovy je potrebná hodnota väčšia ako 4).

  Výška línie je vzájomná vzdialenosť základných línií každého riadku s číslovaným basom; je vyjadrená v percentách veľkosti písma.

  Nasledujúci obrázok zobrazuje každý číselný parameter:

  Parameters

  Políčka štýlu Vrchný / Spodný naznačujú zvislé zarovnanie: vo Vrchnom vrchná línia každej skupiny je zarovnaná s hlavnou zvislou pozíciou a skupina 'visí' smerom nadol (ide o štandardnú a preddewfinovanú notáciu číslovaného basu); v Spodnom, je spodná línia zarovnaná s hlavnou vertikálnou pozíciou a skupina na nej 'sedí' (používa sa pri niektorých analýzach hudobného materiálu):

  Vertical alignment

  Políčka štýlu Moderný / Historický určujú typografiu štýlu kombinovaných tvarov. Rozdiely medzi oboma štýlmi sú zobrazené nižšie:

  Styles

  Správny syntax

  Vkladaný text číslovaného basu musí spĺňať určité kritériá, aby bol správne zobrazovaný a zarovnaný (syntax značenia číslovaného basu):

  • V značení sa môže nachádzať iba jedna posuvka (pred alebo za), alebo iba jedna kombinovaná prípona;
  • Súčasne nemôže byť prítomná posuvka a kombinovaná prípona;
  • Posuvka bez čísla môže byť vložená (alterovaná tercia), ale kombinovaná prípona bez čísla nie.
  • Všetky vyššie neuvedené znaky sú pre zápis neštandardné.

  Ak zadaný text nespĺňa dané pravidlá, nebude správne spracovaný a bude zobrazený v tvare, v akom bol vložený.

  Súbor klávesových skratiek

  Vložte: pre dosiahnutie:
  Ctrl+G Na vybranej note vytvorí novú skupinu číslovaného basu.
  Space Rozšíri rámik na ďalšiu notu.
  Shift+Space Posunie rámik na predchádzajúcu notu.
  Tab Rozšíri rámik na ďalší takt.
  Shift+Tab Posunie rámik na predchádzajúci takt.
  Ctrl+1 Rozšíri rámik o hodnotu 1/64, nastavenie doby trvania predchádzajúcej skupiny.
  Ctrl+2 Rozšíri rámik o hodnotu 1/32, nastavenie doby trvania predchádzajúcej skupiny.
  Ctrl+3 Rozšíri rámik o hodnotu 1/16, nastavenie doby trvania predchádzajúcej skupiny.
  Ctrl+4 Rozšíri rámik o hodnotu 1/8, nastavenie doby trvania predchádzajúcej skupiny.
  Ctrl+5 Rozšíri rámik o hodnotu 1/4, nastavenie doby trvania predchádzajúcej skupiny.
  Ctrl+6 Rozšíri rámik o hodnotu polovej noty, nastavenie doby trvania predchádzajúcej skupiny.
  Ctrl+7 Rozšíri rámik o hodnotu celej noty, nastavenie doby trvania predchádzajúcej skupiny.
  Ctrl+8 Rozšíri rámik o hodnotu dvojitej celej noty, nastavenie doby trvania predchádzajúcej skupiny.
  Ctrl+Space Vloží aktuálnu medzeru; užitočné ak je značka zobrazená "v druhom riadku" (napríklad, 5 4 -> 3).
  B B Vloží dvojití béčkot.
  B Vloží béčko.
  H Vloží odrážku.
  # Vloží krížik.
  # # Vloží dvojitý krížik.
  _ Vloží čiaru vyznačujúcu pokračovanie.
  _ _ Vloží rozšírenú čiaru vyznačujúcu pokračovanie.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.