Известни несъвместимости

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Known incompatibilities

Следния софтуер причинява срив на MuseScore при стартиране: