Notový zápis bubnů

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Notový zápis bubnů.

  Zadávání notového zápisu bicích nástrojů je poněkud odlišné od zadávání notového zápisu nástrojů schopných zahrát různé výšky tónů (jako jsou klavír nebo housle). Pořád však, předtím než budete pokračovat, budete muset rozumět základům vkládání not.

  Na pětilinkové notové osnově bicích nástrojů je každému nástroji přiřazena určitá poloha v notové osnově (linka nebo mezera) a tvar notové hlavičky. Při psaní pro bicí soupravu je běžné používat dva hlasy: hlas 1 (horní hlas) obvykle obsahuje (nožička nahoru) noty hrané rukama, zatímco hlas 2 (dolní hlas) obvykle obsahuje (nožička dolů) noty hrané nohou (podívejte se na obrázek níže).

  Příklad notového zápisu pro bicí nástroje ukazující užití dvou hlasů

  Způsoby vkládání not

  Noty můžete do notové osnovy bicích nástrojů přidat kterýmkoli z následujících způsobů:

  • Vnější klávesnice MIDI
  • Klaviatura (nakreslená na obrazovce)
  • Klávesnice počítače
  • Myš

  Tyto způsoby je možné použít libovolně společně:

  Klávesnice MIDI

  Nejjednodušším způsobem, jak do vašeho notového zápisu přidat notový zápis bubnů, vede přes klávesnici zařízení MIDI (keyboard). Většina těchto zařízení MIDI má značky pro bicí nad odpovídajícími klávesami. Pokud stisknete klávesu pro hajtku, je MuseScore vložena do notového zápisu správná nota. Přitom se MuseScore automaticky stará o hodící se směr notové nožičky a odpovídající typ notové hlavičky.

  Pro přidání not do notové osnovy bicích nástrojů z klávesnice MIDI:

  1. Ujistěte se, že je klávesnice MIDI připojena a pracuje správně.

   Poznámka: Pokud klepnete na notovou osnovu bicích nástrojů, aniž byste vstoupil do režimu vkládání not, můžete ukázkově přehrávat bicí nástroje z klávesnice MIDI.

  2. Klepněte na notu nebo pomlku tam, kde chcete začít.

  3. Vstupte do režimu vkládání not.
  4. Vyberte správný hlas. Například malé bubny, postranní údery a všechny činely jsou obyčejně přidány do hlasu 1; velký buben do hlasu 2.
  5. Nastavte dobu trvání noty.
  6. Stiskněte klávesu pro nástroj pro přidání noty do notového zápisu. Pro přidání další noty v téže poloze pokračujte v držení první klávesy, zatímco tisknete druhou klávesu.

  Poznámka: Na podrobnosti k tomu, která klávesnice MIDI odpovídá tomu kterému nástroji bicích se podívejte do mapy bicích GM2. Některá klávesová zařízení (keyboardy, např. Casio) zobrazují symboly pro bicí jako pomoc uživateli vedle kláves.

  Klaviatura

  Pro přidání not do notové osnovy bicích nástrojů z na obrazovce nakreslené klaviatury:

  1. Ujistěte se, že je zobrazena klaviatura. Stiskněte P (nebo ji vyberte v nabídce PohledKlaviatura).

   Poznámka: Pokud klepnete na notovou osnovu bicích nástrojů, aniž byste vstoupil do režimu vkládání not, můžete ukázkově přehrávat bicí nástroje z klávesnice klavíru.

  2. Klepněte na notu nebo pomlku tam, kde chcete začít.

  3. Vstupte do režimu vkládání not.
  4. Vyberte správný hlas. Například malé bubny, postranní údery a všechny činely jsou obyčejně přidány do hlasu 1; velký buben do hlasu 2.
  5. Nastavte dobu trvání noty.
  6. Klepněte na klávesu (klavíru zobrazenou na obrazovce) pro přidání noty do notového zápisu.
  7. Pro přidání další noty ke stávající stiskněte klávesu Shift a držte ji, zatímco tisknete novou notu (ve verzích před 2.1 použijte Ctrl (Mac: Cmd)).

  Poznámka: Na podrobnosti k tomu, která klávesa klavíru odpovídá tomu kterému nástroji bicích se podívejte do mapy bicích GM2.

  Ve výchozím nastavení je klaviatura ukotvena na obrazovce dole — nalevo od palety pro vkládání bicích. Můžete ji ale odkotvit tažením, a potom panel znovu ukotvit několika způsoby:

  • Táhněte panel dolů do středu a on v celé délce překryje paletu pro vkládání bicích. K oběma panelům je potom možno přistupovat pomocí karet.
  • Táhněte panel dolů doprava/doleva a on se znovuukotví napravo/nalevo od palety pro vkládání bicích.

  Klávesnice počítače

  Pro dávání not v notové osnově bicích nástrojů pomocí klávesnice počítače:

  1. Klepněte na notu nebo pomlku tam, kde chcete začít.
  2. Vstupte do režimu vkládání not. Paleta pro vkládání bicích se nyní objeví ve spodní části obrazovky (viz níže).
  3. Vyberte požadovanou dobu trvání noty.
  4. Stiskněte klávesovou zkratku (A–G) pro nástroj, jejž si přejete zadat — vztahuje se k oknu palety pro vkládání bicích.
  5. Pokud si v tom hlasu přejete zadat další notu ke stávající, stiskněte Shift + [A–G].

  Poznámka: Přidělení hlasu je určeno barvou noty v paletě pro vkládání bicích: modrá pro hlas 1, zelená pro hlas 2.

  Myš

  Pro přidání noty do notové osnovy bicích nástrojů

  1. Klepněte na notu nebo pomlku tam, kde chcete začít.
  2. Stiskněte N pro vstoupení do režimu vkládání not. Paleta pro vkládání bicích se nyní objeví ve spodní části obrazovky (viz níže).
  3. Nastavte dobu trvání noty.
  4. Vyberte jednu z následujících voleb:

  Pro přidání noty do stávajícího akordu v notové osnově bicích nástrojů

  1. Ujistěte se, že jste v režimu vkládání not.
  2. Vyberte dobu trvání noty stejnou s notou, kterou přidáváte.
  3. Klepněte na novou notu v paletě pro vkládání bicích.
  4. Klepněte nad nebo pod stávající notou v notové osnově bicích nástrojů.

  Poznámka: Přidělení hlasu je určeno barvou noty v paletě pro vkládání bicích: modrá pro hlas 1, zelená pro hlas 2.

  Paleta pro vkládání bicích

  Když je vybrána notová osnova bicích nástrojů a je ZAPNUT režim vkládání not, dole na obrazovce se otevře okno zvané paleta pro vkládání bicích. každá nota v paletě představuje a nástroj bicích: přejetí ukazovátka myši nad notou zobrazí název nástroje.

  Paleta pro vkládání bicích

  Písmena A–G (ukázaná nad určitými notami v paletě) jsou určena jako klávesové zkratky pro zadávání zvláštních nástrojů (velký buben, malý buben, zavřená hajtka atd.), než že by se vztahovala k výškám tónů not. Lze je podle požadavku změnit nebo přerozděli (přemapovat) v okně pro upravení bicí soupravy.

  Když je otevřena paleta pro vkládání bicích, dvojité klepnutí na notu v paletě nebo zadání písmene klávesové zkratky přidá notu toho nástroje do notové osnovy bicích nástrojů. Barva noty v paletě ukazuje hlas přidělený té notě — modrá pro hlas 1, zelená pro hlas 2. To lze v případě potřeby změnit v dialogu pro upravení bicí soupravy.

  Toto přidělení hlasu se použije jen při zadávání not pomocí klávesnice a myši: zadávání pomocí klávesnice MIDI nebo kláves klavíru zobrazených na obrazovce dovoluje užití jakéhokoli hlasu.

  Úprava bicí soupravy

  Klepnutí na Úprava bicí soupravy nalevo od palety pro vkládání bicích otevře dialog Úprava bicí soupravy. Popřípadě na notovou osnovu bicích nástrojů klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit bicí soupravu. Levá strana okna se skládá ze seznamu čísel MIDI/názvů not, s nimi spojených nástrojů bicích a všech klávesových zkratek.

  Úprava bicí soupravy

  Klepnutí na řádek ve sloupci po levé straně umožňuje upravení vlastností zobrazení té noty, jak je to následujícím popisu:

  Název: Název, který chcete mít zobrazen v paletě pro vkládání bicích, když nad notou přejedete myší.
  Notová hlavička: Vyberte notovou hlavičku pro onen nástroj z vysouvacího seznamu voleb.
  Umístění v notové osnově: Toto číslo ukazuje linku/mezeru notové osnovy, na níž je nota zobrazena. 0 (nula) znamená, že nota se zobrazuje na horní lince pětilinkové notové osnovy. Záporná čísla notu posunují krok za krokem nahoru, kladná čísla ji stejným způsobem posunují dolů.
  Směr nožičky: Automaticky, nahoru nebo dolů.
  Výchozí hlas: Přiřaďte jednomu ze čtyř hlasů. Toto neovlivňuje zadávání z klávesnice MIDI nebo z klávesnice klavíru zobrazené na obrazovce.
  Klávesová zkratka: Přiřaďte klávesovou zkratku pro zadání té noty.

  Vlastní bicí soupravu lze uložit jako soubor .drm stisknutím Uložit. Vlastní bicí soupravu také můžete závést pomocí tlačítka Nahrát.

  Poznámka: V MuseScore 2.1 se nepřehrávají některé z výšek tónů v nástroji tenorových bicích; je tu soubor DRM navržený, aby to opravil, který můžete stáhnout zde.

  Víření bubnů

  K vytvoření víření bubnů použijte tremolo.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.