Vkládání not

Aktualizováno před před 6 měsíci
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Vkládání not

Přidávání not a pomlk do osnovy vyžaduje čtyři základní kroky:

 1. Vyberte začáteční polohu pro vložení noty
 2. Vyberte režim vkládání not DŮLEŽITÉ! (Toto je místo, kde se objevuje nejvíce omylů)
 3. Vyberte délku noty (nebo pomlky), kterou chcete vložit
 4. Zadejte výšku tónu (nebo pomlku) pomocí klávesnice, myši nebo kláves (zařízení MIDI - keyboard)

Pro přidání not, které se svým časem překrývají, ale začínají nebo končí v různou dobu, viz Hlasy . Pro přidání akordů pokračujte ve čtení zde.

Krok 1: Začáteční poloha

Nejprve v notovém zápisu zvolte notu nebo pomlku jako vaši začáteční polohu pro vložení noty. Vložení noty v MuseScore nahradí stávající noty nebo pomlky v taktu vašimi novými notami (to znamená, že noty spíše přepíše než vloží). Nové takty však můžete vložit na jakémkoli místě (viz Operace s takty , Vložit) nebo použijte kopírování a vkládání pro přesun skupiny not.

Krok 2: Režim vkládání not

Tlačítko "N" v nástrojovém panelu pro vkládání not ukazuje, zda jste v režimu vkládání not nebo nejste. Kromě klepnutí na tlačítko můžete použít následující klávesové zkratky.

 • N: Začít režim vkládání not
 • N nebo Escape: Ukončit režim vkládání not

Krok 3: Délka noty

Po vstoupení do režimu vkládání not vyberte dobu trvání noty, již potřebujete v nástrojovém panelu pro vkládání not nebo použijte odpovídající klávesovou zkratku.

Klávesovými zkratkami pro zvolení doby trvání noty jsou:

 • 1: Čtyřiašedesátinová nota
 • 2: Dvaatřicetinová
 • 3: Šestnáctinová
 • 4: Osminová nota)
 • 5: Čtvrťová nota
 • 6: Půlová nota
 • 7: Celá nota (semibreve)
 • 8: Dvoucelá (breve)
 • 9: Longa
 • .: Tečka mění dobu trvání vybrané noty na tečkovanou notu

Krok 4: Zadání výšky tónu

U všech nástrojů (kromě bicích, kde výška tónu není) můžete výšky tónů přidat pomocí myši přímým klepnutím v notové osnově (pokyny zvláštní pro bicí viz notový zápis bubnů ). Je však možné, že vám bude zadávání not pomocí kláves (MIDI keyboard; viz dále) nebo klávesnice připadat rychlejší. Následující příklady se vztahují k používání běžné klávesnice k počítači.

Zadejte výšky tónů stisknutím odpovídajících kláves na vaší klávesnici:
C D E F G A B (pro H) C
Noty: C, D, E, F, G, A, B, C

(Nulou) 0 vytvoříte pomlku: např. C D 0 E. Všimněte si, že doba trvání noty, kterou jste zvolili (čtvrťové noty v příkladu) určuje i dobu trvání pomlky (čtvrťová pomlka).
C, D, pomlka, E

Uvědomte si také, prosím, že ve verzi 0.9.6 a starší se pomlka vytvoří mezerníkem. V novějších verzích MuseScore se mezerníkem spouští přehrávání.

Během vkládání not MuseScore automaticky postupuje v notovém zápisu dál. Pokud toto nechcete, nýbrž chcete k naposledy zadané notě přidat další notu, aby vznikl akord, stiskněte a podržte klávesu Shift, a pak zadejte název noty: C D Shift+F Shift+A E F
C, D malý kvintakord, E, F

Pro vytvoření akordů s notami o různé době trvání viz hlasy .

Pokud chcete vytvořit tečkovanou notu, stiskněte .. Například 5 . C 4 D E F G A
Čtrvrťová nota s tečkou: C, osminové noty: D, E, F, G, A

Když na klávesnici zadáváte notu, MuseScore vybere oktávu nejbližšší k předchozí notě. Zadanou notu můžete posunout o oktávu nahoru nebo dolů pomocí následujících klávesových zkratek:

 • Ctrl+ (Mac: +): Zvýší výšku tónu noty o jednu oktávu.
 • Ctrl+ (Mac: +): Sníží výšku tónu noty o jednu oktávu.

Další užitečné klávesových zkratky pro úpravy dostupné v režimu vkládání not:

 • (šipka nahoru): Zvýší výšku tónu noty o půltón (použije křížek: #).
 • (šipka dolů): Sníží výšku tónu noty o půltón (použije béčko: b).
 • R: Zdvojí naposledy zadanou notu
 • Q: Zmenší na polovinu dobu trvání naposledy zadané noty
 • W: Zdvojí dobu trvání naposledy zadané noty
 • Backspace: Vrátí vložení naposledy zadané noty zpět
 • X: Obrátí směr nožičky noty
 • Shift+X: Přesune hlavičku noty na druhou stranu nožičky

Zařízení MIDI

V MuseScore verze 0.9.6 nebo pozdější také můžete výšky tónů zadávat pomocí kláves (zařízení MIDI, keyboard).

 1. Připojte MIDI zařízení k počítači a zařízení zapněte
 2. Spusťte MuseScore
 3. Vytvořte nový notový zápis
 4. Klepněte na pomlku v prvním taktu, abyste označili místo, kde chcete, aby vkládání not začalo
 5. Stiskněte N pro vstoupení do režimu vkládání not
 6. Vyberte dobu trvání noty, například 5 pro čtvrťové noty (viz výše)
 7. Stiskněte klávesu na vašem zařízení MIDI a všimněte si, že do vašeho notového zápisu je přidána odpovídající výška tónu

Poznámka: Pomocí zařízení MIDI můžete najednou přidat jeden tón nebo akord. Tento způsob zadávání not (někdy nazývaný krokové zadávání: "step-time entry") je rychlý a spolehlivý. Některé notační programy se pokouší vykládat zadávání ve skutečném čase: "real-time entry", při němž hraje hudebník skupinu not a program se snaží vytvořit notový zápis. Výsledky tohoto postupu jsou však často nespolehlivé, i když je hráčem schopný hudebník, který používá drahý program. MuseScore se zaměřuje na spolehlivější způsoby zadávání not, jak jsou popsány výše.

Pokud máte ke svému počítači připojeno více zařízení MIDI, může se stát, že budete potřebovat MuseScore říct, které z nich je zařízením MIDI pro zadávání not pomocí kláves. Použijte k tomu nabídku ÚpravyNastavení... (Mac: MuseScoreNastavení...). V dialogu nastavení klepněte na kartu Vstup/Výstup a své zařízení vyberte v části nazvané "Připojení zvuku".

Barvení not mimo rozsah nástroje

Noty uvnitř hratelného rozsahu nástroje nebo hlasu jsou kresleny černě. Nicméně MuseScore 0.9.5 a pozdější obarvuje noty na červeno, pokud překročí normální rozsah nástroje. U některých nástrojů závisí rozsah na schopnostech hudebníka (smyčce, dechy nebo hlas). U těchto nástrojů se noty překračující rozsah amatéra objevují v barvě žluté a noty mimo typický rozsah profesionála v barvě červené.

Barvy jsou čistě informativní a jsou vidět na obrazovce počítače, ale na výtiscích not nejsou. Pro zakázání barvení not ve verzi 0.9.6 nebo pozdější vyberte nabídku ÚpravyNastavení... (Mac: MuseScoreNastavení...), klepněte na kartu Vkládání, a zrušte zaškrtnutí "Barvit noty mimo použitelný rozsah výšky tónu".

Podívejte se také na

Vnější odkazy